چاپ      کد خبر: 36800
29 مهر 1399

از سوی سازمان سنجش؛ مصوبات جدید برای کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور جدیدترین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو را برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام کرد.

به گزارش اول فارس، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ مقررات ذیل اجرا می‌شود.

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ است.

مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می‌شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید ۱، ۲ و ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود. در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

با توجه به موارد فوق فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ بر اساس نظام ۳-۳-۶ به شرح جداول ذیل می‌باشد.

الف دروس عمومی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)۱۱۰۲۰۱دهم۹۷
فارسی (۲)۱۱۱۲۰۱یازدهم۹۸
فارسی (۳)۱۱۲۲۰۱دوازدهم۹۹
۲- عربیعربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۶دهم۹۷عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۶یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۶دوازدهم۹۹
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۷دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی

عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۷یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۷دوازدهم۹۹
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۸دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۸یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۸دوازدهم۹۹
۳- فرهنگ و معارف اسلامیدین و زندگی (۱)۱۱۰۲۰۴دهم۹۷عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲)۱۱۱۲۰۴یازدهم۹۸
دین و زندگی (۳)۱۱۲۲۰۴دوازدهم۹۹
دین و زندگی (۱)۱۱۰۲۰۵دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم انسانی

دین و زندگی (۲)۱۱۱۲۰۵یازدهم۹۸
دین و زندگی (۳)۱۱۲۲۰۵دوازدهم۹۹
اصول عقاید (۱)۱۱۰۲۲۷دهم۹۷عمومی گروه آزمایشی

علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی

اصول عقاید (۲)۱۱۱۲۳۲یازدهم۹۸
اصول عقاید (۳)۱۱۲۲۲۷دوازدهم۹۹
۴- زبان انگلیسیزبان خارجی (۱)۱۱۰۲۳۰دهم۹۷
انگلیسی (۲)۱۱۱۲۳۰یازدهم۹۸
انگلیسی (۳)۱۱۲۲۳۰دوازدهم۹۹

 

ب دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- ریاضیاتریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۹۷
هندسه (۱)۱۱۰۲۱۳دهم۹۷
هندسه (۲)۱۱۱۲۱۳یازدهم۹۸
آمار و احتمال۱۱۱۲۱۵یازدهم۹۸
حسابان (۱)۱۱۱۲۱۴یازدهم۹۸
حسابان (۲)۱۱۲۲۱۴دوازدهم۹۹
هندسه (۳)۱۱۲۲۱۳دوازدهم۹۹
ریاضیات گسسته۱۱۲۲۱۵دوازدهم۹۹
۲- فیزیکفیزیک (۱)۱۱۰۲۰۹دهم۹۷
فیزیک (۲)۱۱۱۲۰۹یازدهم۹۸
فیزیک (۳)۱۱۲۲۰۹دوازدهم۹۹
۳- شیمیشیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۹۷
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۹۸
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۹۹

 

ج دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- زمین‌شناسیزمین شناسی۱۱۱۲۳۷یازدهم۹۸
۲- ریاضیاتریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۹۷
ریاضی (۲)۱۱۱۲۱۱یازدهم۹۸
ریاضی (۳)۱۱۲۲۱۱دوازدهم۹۹
۳- زیست شناسیزیست‌شناسی (۱)۱۱۰۲۱۶دهم۹۷
زیست‌شناسی (۲)۱۱۱۲۱۶یازدهم۹۸
زیست‌شناسی (۳)۱۱۲۲۱۶دوازدهم۹۹
۴- فیزیکفیزیک (۱)۱۱۰۲۱۴دهم۹۷
فیزیک (۲)۱۱۱۲۴۴یازدهم۹۸
فیزیک (۳)۱۱۲۲۴۴دوازدهم۹۹
۵- شیمیشیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۹۷
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۹۸
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۹۹

 

د دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱- ریاضیاتریاضی و آمار (۱)۱۱۰۲۱۲دهم۹۷
ریاضی و آمار (۲)۱۱۱۲۱۲یازدهم۹۸
ریاضی و آمار (۳)۱۱۲۲۱۲دوازدهم۹۹
۲- اقتصاداقتصاد۱۱۰۲۲۱دهم۹۷
۳- زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)۱۱۰۲۰۳دهم۹۷
علوم و فنون ادبی (۲)۱۱۱۲۰۳یازدهم۹۸
علوم و فنون ادبی (۳)۱۱۲۲۰۳دوازدهم۹۹
۴- زبان عربیعربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۷دهم۹۷
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۷یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۷دوازدهم۹۹
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۸دهم۹۷دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۸یازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۸دوازدهم۹۹
۵- تاریختاریخ (۱) ایران و جهان باستان۱۱۰۲۱۹دهم۹۷
تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه۱۱۱۲۱۹یازدهم۹۸
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر۱۱۲۲۱۹دوازدهم۹۹
تاریخ اسلام (۱)۱۱۰۲۳۳دهم۹۷دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی
تاریخ اسلام (۲)۱۱۱۲۳۳یازدهم۹۸
تاریخ (۳) ایران در دوره اسلامی۱۱۲۲۳۳دوازدهم۹۹
۶- جغرافیاجغرافیای ایران۱۱۰۲۱۸دهم۹۷
جغرافیای (۲) جغرافیای ناحیه‌ای۱۱۱۲۱۸یازدهم۹۸
جغرافیا (۳) (کاربردی)۱۱۲۲۱۸دوازدهم۹۹
۷- علوم اجتماعیجامعه‌شناسی (۱)۱۱۰۲۲۰دهم۹۷
جامعه‌شناسی (۲)۱۱۱۲۲۲یازدهم۹۸
جامعه‌شناسی (۳)۱۱۲۲۲۲دوازدهم۹۹
۸- فلسفهفلسفه۱۱۱۲۲۶یازدهم۹۸
فلسفه (۲)۱۱۲۲۲۶دوازدهم۹۹
۹- منطقمنطق۱۱۰۲۲۳دهم۹۷
۱۰- روان‌شناسیروان‌شناسی۱۱۱۲۲۴یازدهم۹۸

 

 

کد خبر ۵۰۵۲۴۲۱

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار