چاپ کد خبر: 41474
7 دی 1399

 افزایش قیمت مسکن و خانه در شیراز در بازار بدون مشتری و نظارت

شیراز 4

ایلنا: مدتی است افزایش قیمت مسکن موجب شده، تا مردم توان خرید مسکن یا رهن و اجاره را در شهر شیراز از دست بدهند و برای زندگی به مناطقی از شهر رو بیاورند که به دلیل کمبود امکانات و رفاه بیشتر شکل زاغه نشینی دارد.

 افزایش قیمت خانه در تمامی شهرها بویژه در شیراز در سال‌های گذشته باعث شد تا افراد  امیدی به خانه دار شدن نداشته باشند و سال به سال به مناطق پایین‌تر رو بیاورند. این در حالی است که بسیاری از افراد هم برای داشتن یک سقف به شهرهای اطراف شهر شیراز رو آورده اند.

چنــدان دور و دیــر نبود روزگارى کــه مى شــد یــک واحــد آپارتمــان را بــا پس‌اندازى چند ده میلیون تومانى و با گرفتن یک وام از بانک، صاحب شــد. امروز اما ســاخت و خرید خانه تبدیل به یک آرزو شــده است.

 افزایش ۴۰ درصدی قیمت خانه در شیراز

یکی از مشاوران املاک مسکن در شیراز با بیان اینکه بازار مسکن در این ایام کرونایی روز های خوبی را سپری نمی کند، می گوید: بازار مسکن در شیراز در ماه های اخیر دچار نوسان زیادی شده است، به طوری که در همین هفته اخیر قیمت ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

او می افزاید: قیمت مسکن نه تنها نسبت به سال گذشته، بلکه نسبت به ماه های اخیر ۵۰  درصد گران تر شده است.

این مشاور املاک ادامه می دهد: به عنوان مثال قیمت  رهن و اجاره یک منزل در بلوار فرصت شیرازی در سال گذشته ۵۰ میلیون تومان با ماهیانه پانصد هزار تومان بود که متاسفانه در حال حاضر به ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

او  در ادامه ادامه می دهد: متاسفانه این روند هنوز ادامه دارد و مسئلان اقدامی برای بهبود این وضعیت انجام نمی دهند..

        افزایش قیمت در نبود مشتری

یکی دیگر از مشاوران املاک شیراز  با اشاره به وضعیت بازار املاک شیراز در ایام کرونا می گوید: از شروع  کرونا در ایران که از اسفند سال ۹۸ شروع و تا کنون ادامه دارد باعث شد قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش پیدا کند.

او بیان می کند: تعطیلی مغازه ها و مشاوران املاک در هفته های گذشته باعث شد تا قیمت ها نیز مجددا نسبت به گذشته افزایش پیدا کند و در شرایطی که هیچ خرید و فروشی انجام نشده  قیمت مجوز ساخت و ساز زمین از ۳۵ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است .

گرانی‌های اخیر بازار خرید و فروش را به صفر رساند

او با بیان اینکه به دلیل گرانی‌های اخیر بازار خرید و فروش تقریباً به صفر رسید، می‌افزاید: اگرچه در گذشته قیمت هر متر خانه در مناطق جنوبی شیراز که از امکانات زیادی برخوردار نیستند حدود ۴ میلیون تومان بود اما مدتی است که از مرز ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.

او در ادامه با اشاره به وضعیت قیمت رهن و اجاره هم تصریح می‌کند: افزایش نجومی رهن و اجاره باعث شده  مردم توان پرداخت رهن و اجاره را نداشته باشند؛ به عنوان مثال قیمت اجاره منزلی که در سال گذشته حدود ۳۰۰  هزار تومان بود در حال حاضر به  یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

این مشاور املاک خاطر نشان می کند: در حال حاضر هیچ نهاد یا سازمانی بر کنترل قیمت‌ها نظارت نمی‌کند.

او با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بازار خرید و فروش املاک و مسکن در اختیار دلالان است می گوید: بی‌شک دلالان توانسته‌اند کنترل بازار را از دست مسئولان خارج کنند.

این مشاور املاک در ادامه خاطر ‌نشان می‌کند: در حال حاضر دلالان تصمیم‌گیرنده اصلی بازار هستند، به عنوان مثال دلالان باعث شده‌اند قیمت یک خانه‌ ۶۰ متری واقع در پایین‌ترین نقطه شهر به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند این در حالی است که نرخ این خانه در سال گذشته  ۱۵۰ میلیون تومان بوده است.

مشکلات متعدد در دریافت وام

یکی از مستأجران با اشاره به اینکه افزایش بهای رهن و اجاره باعث شده  در ۱۱ سال  ۸ بار خانه عوض کنم، می‌ گوید: امسال هم که رهن و اجاره افزایش پیدا کرده  و اکنون  ۳ماه است در جست و جوی خانه هستم.

پیمان در گفت و گو با ایلنا می‌افزاید: برای رهن خانه از بانک در خواست وام کردم که متاسفانه به دلیل موانع فراوان و بوروکراسی اداری از گرفتن وام منصرف شده‌ام.

قیمت هــر متر مربع مســکن در شــیراز  بیش از ۱۱ میلیون تومان است 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شــیراز  با اشاره به اینکه میانگین قیمت هــر متر مربع مســکن یازده میلیــون و ۴۰۰تومان در شــیراز است ، می گوید: دلیل افزایش قیمت مســکن در دو ســال اخیر، کاهش ارزش پول ملــى و به تبع آن افزایش نرخ دلار بوده اســت.

قاســم تابنده ماه با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ســبب افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه ســاخت مسکن شــده ، می‌افزاید: این مســئله سبب شد که قیمت تمام شــده مسکن نیز با افزایــش قابل توجه روبه‌رو شــود.

انبوه ساخت‌ وساز باعث می شود قیمت ها کاهش پیدا کند

تابنده مــاه با بیان اینکه افزایش قیمت مســکن منجر به ایجاد رکود در معاملات مســکن شد، خاطرنشــان می‌کند: با وجود تــداوم رکود در معاملات مســکن، قیمت‌ها همچنان کاهش نیافته، اما شاید در صورت استمرار رکود، قیمت‌ها کاهش یابد. دولت باید وارد عرصه انبوه سازى مسکن به نفع مردم شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز در ادامه با اشــاره به اینکه روند ساخت وساز بخش خصوصى در سطح شــیراز به اندازه‌اى نیست که منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت شــود، ادامه می‌دهد: هر زمان که افزایش ساخت‌وساز به انبوه سازى مسکن منجر شود، قیمت مســکن کاهش خواهد یافت.

قاسم تابنده ماه با بیان اینکه دولت باید وارد عرصه انبوه ســازى مسکن به نفع مردم شــود، بیان می‌کند: دولــت باید طرح‌هایى مانند مســکن اجتماعى را به صورت جدى پى بگیرد و ســپس مســکن را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مردم قرار دهد.

به باور تابنده ماه در صورت انجام چنین اقدامى از سوى دولت، هم قیمت عمومى مسکن کاهش خواهد یافت و هم گروه‌هاى اجتماعى صاحب خانه خواهند شد.

قیمت هر واحد مسکن مهر در شیرازبه ۹۰۰ میلیون تومان رسید

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز در ادامه با بیان اینکه امروز قیمت هر واحد ۱۰۰متری مسکن مهر در شیراز به  ۹۰۰ میلیون تومان رســیده است، ادامه می دهد: تکرار تجربه مســکن مهر یا مســکن ملــى، با در نظر گرفتن رفع کاســتى ها و اشکالات آن، مى‌تواند اتفاق مثبتى در بخش مسکن و رفع این مشکل براى مردم باشد.

قاسم تابنده ماه به عنوان مثال به افزایش قیمت رهن و اجاره بها در دو ســال گذشــته اشاره می‌کند و می‌افزاید: زمانــى که قیمت خرید و فروش مســکن افزایش مى یابد، طبیعى است که نرخ رهن و اجاره بها نیــز با افزایش مواجه شــود.

     کاهش بی نتیجه قیمت در ایام کرونا

با این حــال تابنده ماه با اشــاره به مصوبه ســتاد ملى مقابله بــا کرونا مبنى بر تعیین ســقف افزایــش ۲۰ درصــدى اجاره بها براى مســتأجران خاطرنشــان مى کند: با این حال بسیارى از مالکان به این بخشنامه عمل نکردند و حکم تخلیه براى مســتأجران خود گرفتند.

او با بیان اینکه در این مسئله، نوعى دوگانگى وجود داشت، می‌افزاید: از یک سو با بخشنامه ستاد ملى مقابله با کرونا مواجه بودیم و از سوى دیگر با قانون مصوب مجلس مبنى بر حکم تخلیه ملک بر اســاس آیین دادرسى مدنى؛ از همین رو پرونده‌هاى زیادى در اجراى احکام دادگاه‌ها معطل مانده است.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

علی دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

متاسفانه گرانی بیش از حد مسکن در شیراز قدرت اجاره کردنو از مردم گرفته چه برسه به خرید هیچ نظارتی در نه رو قیمتهاست نه رو املاکها

قربانی دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲

علت گرانی فقط مصالح و مابقی اعم از اهن و اتصالات برق و آب و کارگر و بنا و زمین و وقتی سر به فلک گزاشته چطوری فروشنده بیاد ارزون بفروشه شما معذرت میخوام بیشترتون یک طرفه به قاضی میرید مطمنا حاکم میشید ،ببین بازار هر چیزی که به مسکن ربط داره نسبت به پارسال ۱۰برابر بیشتر گرانتر شده ،مطمن باشید بدتر میشه ،ما مردم ایران وقتی گرون میشه بیشتر میخریم الان فروشنده ببینید همه فروشنده هستن ولی خریدار نیست با این وضع ارزون تر نسبت به یکماه پیش ولی نمیخرن به محض گرون بشه هجوم میارن نصف گرانی اینجا کار هست

غریب دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸

سلام کاش فکری برای ما مستاجر ها کنند قیمت ها به شدت بالاست قدرت رهن ی خواب هم نداریم

مجتبی دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱

سلام من میخواستم طبقه بالای خانه پدرم را بسازم در حالی که آجری بوده و حدود هفت ماه از آن میگذرد و تا کنون هنوز پروانه ساخت به من نداده اند و هر روز پول باید بریزیم به حساب که ۱۲۰ متر زیر بنا هست و نه نقشه کش قبول میکنه نه نقشه کش تاسیسات و نه آزمایشگاه بتن که میگویند ما نمیتوانیم زیر ۱۲۰منر را قبول کنیم چون در طول سال ما هشت ساختمان را بیشتر مجوز نداریم و به هر کدام میگوییم میگویند ما چهار صد متر از شما میگیریم و بعد نقشه می کشیم این انصاف هست برای چی خانه گران نشود آزمایشگاه بتن یک ماه پیش پانصد هزار تومان بوده حالا شده یک ملیون سیصد شهرداری حدود چهار ملیون نقشه بردار حدود دو ملیون نقشه تاسیسات دو ملیون پانصد برای چی حساب و کتاب از کجا در میارند لطفا کمک کنید

ناشناس دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

تو این مملکت هیچی ارزان نمیشه اگر هم دارید برید بخرید که فردا بدتر

دهقان دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸

چراهیچکسی جوابگوما زنان سرپرست خانوداه نیست اورنده ۴۰تومن بایدازکجا بیاریم من مستاجرم وام گرفتم دادم رهن خونه دیگه ۴۰تومن ازکجا جورکنم بدم مسکن ملی ازادهم ثبت نام کنم

دهقان دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

قانون نداریم وگرنه دولت نبایداجازه خریدوفروش مسکن مهرمیداددولت خودش خونه بسازه بده دست افرادبی بضاعت من خودم خانم سرپرست با دوتا فرزندبا اندک حقوقی مستاجرم حالا مسکن ملی ثبت نام کردم اداره اموزش وپروش بهم گفتن مسکن ملی شامل مستمریبگیران نمیشه پس مسکن ملی برای نیازمندان نیست برای ثروتمندان هست

ناشناس دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۰:۵۳

سلام بیشتر مردم از گران شدن ملک لذت میبرن فکر میکنید تو فکر ماها هستن نه داش

لیلا داورپناه دوشنبه , ۸ دی ۱۳۹۹ - ۰:۰۹

با سلام بنده زنی خانه دار و مستاجربا ۵ میلیون ت در سعدی بلوار وفایی هستم و هر بانکی میرم برای وام سپرده میخواد با ۵ ت چیکار کنم صاحب خانه که نمیفهمه بی پولی اجاره ۱ میلیون میخواد یک خانه با یک خوابه و بدترین جای سعدی

دهقان یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۳

سلام واقعا من نمیدونم چرا کسی نیست جوابگوی مردم شیراز باشه وکسی نیست که جلوی بالا رفتن قیمت مسک شیراز رو بگیره بابا به فکر مردم باشید

حیدر یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲

برادر کارشناس هم بعد دو تا معامله … از کار در میاد.

ناشناس یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

درد آین مملکت فقط و فقط نبود قانون درست ودرمون است و بس .یارو با سوداگری و بدبخت کردن هزار هزار خانوار یکساعته میلیارد میشود و یک ریال مالیات هم نمیخواد بده……………………

امینی یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۸

بنگاه معاملات ملکی چه کاره است که قیمت میزاره؟همشون بایدمنحل بشوندوکارشناسان دادگستری قیمت گذاری کنند

Amir یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۲

سلام یکی از دلایل گرانی مسکن در شیراز مهاجرت از استان بوشهر و خوزستان و…میباشد که پولهای بسیار مفتی را اینجا اورده اند و کلی ملک خریده و رها کرده اند و بصورت تفریحی از آنها استفاده میشود یا اجاره سنگین داده اند.یکی از بهترین راهکارها باید جلوی این افراد را گرفت و شیراز رت به دست شیرازیها سپرد.

کارگر یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰

بنده سواد خوبی ندارم اما اگر نظارت بر بنگاه ها باشد قیمتها درست میشود مثلا بگویند که اگر هر معامله زیر نطر کارشناس نباشد معامله باطل میباشد وباید حتما مهر و امضای دادگاه پای برگ قولنامه باشد و همچنین دفتر محضر

ناشناس یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

واقعابرات‌متآسفم‌باین‌طرزتفکرت

حقگو یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۶

شیراز جزء بهترین شهر ایران است باید هم گران باشد نسبت به تهران خیلی هم ارزان است

مهدی زارع شیراز یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۸

سلام
در خصوص افزایش قیمت مسکن و عدم نظارت….. بر بنگاه های معاملاتی من حتی چندین مرحله با …. تماس حاصل و عنوان کردم که وضعیت به این منوال است و نظارت فرمایید که ایشان نه تنها پیگیری نکردن بلکه با همان بنگاه تماس حاصل و شرح گزارش مرا عنوان کردند.
متاسفانه هیچ دستگاه نظارتی وجود ندارد من سال گذشته ۸۰ میلیون رهن نیدادم امسال ۱۵۰ میلیون و الان رهن همین منزل شده ۲۵۰ میلیون به نظر من مردم ما ایمان قوی دارن.
و متاسفانه …. ما اصلا وجود خارجی ندارند.
من بعنوان یک کارمند که در اثنای کارم سعی میکنم به بهترین نحو انجام وظیفه نمایم از ریاست محترم مجلس استدعای عاجزانه دارم که قانونی در این زمینه وضع نمایند و نه تنها شیراز بلکه اکثر کلان شهرها از این وضعیت نحات دهند.
از جناب رئیسی هم تمنا میکنم نسبت به تعیین تیم نظارتی از طرف دستگاه قضا اقدام و برخورد قانونی کنند.
و سیستم اتحادیه ها که با رای آوری …. فعال هستن و طبیعتا نقطه ضعف نظارتی دارند برچیده و یا سازکار جدیدی که دستگاههای قضایی ناظر بر عملکرد آنان باشند ارائه دهند.
چرا که اتاق اصناف و اتحادیه ها در هیچ یک از مشاغل نظارت قهری ندارند بلکه نظارت سطحی و توام با …… است.
جناب رئیسی شما فرمودید سوت بزنیم ما داریم فریاد میزنیم آنچنان که گلویمان پاره شده است.
به داد این مردم انقلابی برسید که به حرمت این نظام در مقابل گرانی های دولت سکوت کرده اند.قسم به جان مادرتان و فرزندتان نظر مرا بگذارید همه ببینند.سپاس

ناشناس یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۶

آقایان خودشون مشکل مسکن ندارن تازه از این طریق پول روی پول میذارن. من و شما هر قبری میخوایم زندگی کنیم. اونا مشکلی ندارن

ناشناس یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴

سالها است که بازار مسکن ،خود رو کالای خانگی ، مواد خوراکی و….. در دست دلالان وبالای سر این دلالها …. هستند

ایراندخت یکشنبه , ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۹

نمایندگان مجلس در استان فارس بخصوص شیراز در مورد مسکن نمره منفی دارند اگر حقوقشان را ندهند تا زمانیکه مردم رضایت از کارشان داشته باشند تکلیف روشن می شود اقای ….جنابعالی که….خون مردم را در شیشه کردند مردم باید در قبر زندگی کنند خانه های کوچک و نمور و …..هم در کاخ

آخرین اخبار