چاپ کد خبر: 141889
11 اردیبهشت 1403

ترک فعل سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در اجرای قانون بودجه و رای دیوان عدالت برای افزایش حقوق پرسنل وزارت کشاورزی

کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به استنکاف سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و ترک فعل این دو دستگاه از اجرای قانون گزارشی انتقادی را تنظیم کردند.
به گزارش اول فارس ، جمعی از نمایندگان پرسنل وزارت جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان این دستگاه که توسط مجلس تصویب و رای تاییدی دیوان عدالت اداری را دارد، نسبت به استنکاف سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و ترک فعل این دو دستگاه از اجرای قانون انتقاد کردند. 

بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان اداری استخدامی کشور مبنی برعدم محاسبه امتیاز ترمیم حقوق در سایر اقلام پرداختی (نظیر فوق العاده‌های ویژه و اضافه کار و پاداش پایان خدمت و…) توسط دیوان عدالت اداری به دو علت خارج بودن از صلاحیت مقام تصویب کننده و مستمر بودن ابطال شده است.

وزارتجهادکشاورزی

از طرف دیگر، تصویب نامه هیئت وزیران نیز به موجب نظر رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده و در تصویب نامه اصلاحی هیئت وزیران عبارت صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود، حذف شده است.

همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز حکم قانونی در این خصوص به تصویب مجلس نرسیده و دو بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص‌عدم تأثیر مبلغ ناشی از اعمال امتیازات قانون ترمیم که در اجرای مصوبات شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت ابلاغ شده به تأیید ریاست جمهوری نرسیده و تا قبل از تأیید رئیس جمهور برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا و لازم الاتباع نیست.

در ادامه متن کامل گزارش نمایندگان پرسنل وزارت جهاد کشاورزی را می‌خوانید:

۱: در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به تصویب مجلس رسید و مطابق ماده واحده مذکور مقرر شده؛ ۳۰۰۰ امتیاز با عنوان ترمیم حقوق بصورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری درج و مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی باشد.

۲: در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان اداری استخدامی کشور به‌منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجراء دستورالعمل اجرایی آن قانون را طی بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مبنی بر درج ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را بدون محاسبه در سایر اقلام پرداختی (نظیر فوق العاده‌های ویژه و اضافه کار و پاداش پایان خدمت و…) و در یک ردیف مستقل که مشمول کسور بازنشستگی است را ابلاغ کرد.

۳: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ با این استدلال که اولاً: اقدام رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تصویب بخشنامه و دستورالعمل اجرایی قانون خارج از حدود اختیار این مقام بوده و شورای حقوق و دستمزد هم طبق تبصره بند ۱ ماده واحده در خصوص فوق العاده جهش علمی اعضای هیأت علمی بر مبنای عملکرد آنان، صلاحیت تصویب دستورالعمل را دارد و چنانچه نیاز به دستورالعمل دیگری برای اجرای قانون مذکور باشد این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به مقامات یا نهادهای مربوط داده می‌شد و در صورت‌عدم اعطای صلاحیت، اصل برعدم صلاحیت آن‌ها است. ثانیاً پرداخت مبلغ ناشی از اعمال قانون بصورت مستمر خواهد بود.

۴: هیأت وزیران طی تبصره ۱ بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ ه– مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نمود مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان اترمیم حقوق در یک ردیف مستقل درج می‌شود. این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.

۵: رئیس مجلس طی نظریه شماره ۱۰۰۹۶ ه– ب مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ تبصره ۱ بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ ه– را با این استدلال که انحصار دادن موارد مذکور از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون داشته و موجب تفسیق احکام قانونی شده است مغایر قانون اعلام کرد.

۶: هیئت وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۷۳۸۲ ت ۶۱۵۸۴ ه– مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ با موضوع اصلاح تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ تا ۶۱۱۲۴ ه– مورخ ۱۵.۱۴۰۲/۰۱ عبارت صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود را از متن مقرره فوق حذف کرد.

۷: معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ چنین اتخاذ نموده که مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری؛ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب بوده و بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط بصورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی بدون تأمین بار مالی و رعایت ترتیبات مندرج در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع و تعهد زائد بر اعتبار محسوب شده و سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به اصلاح بودجه تخصیصی دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

پ ن: به موجب بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تصمیمات شورای شورای توسعه مدیریتو سرمایه انسانی پس از تأیید رییس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجرا است.

۸: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲۰/۰۷/۲۵ با موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه‌های پرداخت به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمانت کشوری ابلاغ نمود که حسب مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد؛ مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری؛ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب بوده و بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی بدون تأمین بار مالی و رعایت ترتیبات مندرج در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع و تعهد زائد بر اعتبار محسوب شده و متخلف به مجازات موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تا ۷۴ ضربه شلاق و جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل) محکوم می‌شود.

پ. ن: بموجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد پس از تأیید رییس جمهور قابل اجراست.

۹: مطابق بند «ج» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی مقرر شده؛ در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال ۱۴۰۳ هر گونه تصویبنامه بخشنامه دستور العمل، تغییر تشکیلات طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

پ ن: در بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳؛ هیچگونه حکمی در خصوص تأمین اعتبار و نحوه هزینه کرد مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ذکر نشده است تا تحت عنوان تعهد زائد بر اعتبار محسوب شود.

نتیجه گیری:

بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ سازمان اداری استخدامی کشور مبنی برعدم محاسبه امتیاز ترمیم حقوق در سایر اقلام پرداختی (نظیر فوق العاده‌های ویژه و اضافه کار و پاداش پایان خدمت و…) به موجب رأی وحدت به دو علت خارج بودن از صلاحیت مقام تصویب کننده و مستمر بودن ابطال شده است. همینطور تصویب نامه هیئت وزیران نیز به موجب نظر رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده و در تصویب نامه اصلاحی هیئت وزیران عبارت صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود، حذف شده است. ضمن اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز حکم قانونی در این خصوص به تصویب مجلس نرسیده و دو بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص‌عدم تأثیر مبلغ ناشی از اعمال امتیازات قانون ترمیم که در اجرای مصوبات شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت ابلاغ شده به تأیید ریاست جمهوری نرسیده و تا قبل از تأیید رئیس جمهور برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا و لازم الاتباع نیست.منبع:خبرگزاری ایلنا

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار