چاپ کد خبر: 126876
7 آذر 1402
عضو هیات علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد:

توصیه های یک متخصص ارتوپدی برای خرید کوله پشتی مناسب دانش آموزان

به گفته عضو هیات علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، میزان مصرف انرژی هنگام استفاده از کوله پشتی نسبت به انواع دیگر کیف کمتر است و استفاده از آن، آسیب کمتری برای بدن ایجاد می کند، به همین دلیل استفاده از کوله پشتی، برای حمل وسایل دانش آموزان، پیشنهاد می شود.

به گزارش اول فارس ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، دکتر «حمیدرضا مکرمی» با بیان این مطلب و تاکید بر ضرورت آگاهی خانواده ها از استانداردهای لازم برای انتخاب کوله پشتی مناسب دانش آموزان گفت: همان طور که از نام کوله پشتی مشخص است، باید در قسمت پشت بدن قرار گیرد و اگر به کوله کمری تبدیل شود، در صورت استفاده دائم منجر به تغییر شکل اندام و افزایش احتمال ابتلا به ضایعات ستون فقرات، درد در ناحیه کمر و ناهنجاری های قامتی می شود.

خطر آسیب کوله پشتی نامناسب به رگ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺧﻮﻧﯽ

او در مورد انتخاب صحیح ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺎ، به دقت در مورد دارا بودن دو ﺑﻨﺪ ﺿﺨﯿﻢ، با ﻋﺮض دست کم ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و قرار گرفتن بندها بر روی ﺳﯿﻨﻪ فرد اشاره کرد و افزود: ﺑﻨﺪ ﻧﺎزک ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ رگ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺧﻮﻧﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد دردﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، بنابراین ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ دارای ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﻪ نیز از ﻫﺮ دو ﺑﻨﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

تاکید دیگر این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تنظیم ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ به صورت ﻣﺘﻘﺎرن بود، چرا که متقارن نبودن دو ﺑﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.

دکتر مکرمی از خانواده ها خواست تا ﮐﻮﻟﻪ پشتی فرزندان خود را به نحوی انتخاب کنند ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯽ در داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﻤﺮ را از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨد و از ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻒ و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ در دﺳﺖ نیز پرهیز شود.

کوله پشتی

وزن مناسب کوله پشتی به چه میزان است؟

او با توصیه به اینکه وزن ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺎ در بیشترین حالت ممکن، ﻣﻌﺎدل ۱۰ درﺻﺪ از وزن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ، گفت: بهتر است والدین هر شب کیف فرزندان به ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی را بررسی کرده و وسایل اضافی را خارج سازند.

به گفته این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یافته های علمی نیز حاکی از این بوده که دانش آموزانی که کوله پشتی هایی با وزن بیش از ۱۵ درصد از وزن خود حمل کرده اند، دچار دردهای مزمن در ناحیه کمر، انحنای ستون مهره ها، دردهای گردنی و ناهنجاری های قامتی شده اند.

توجه به تقسیم بندی مناسب کوله پشتی

دکتر اظهار کرد: ﮐﻮﻟﻪ پشتی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وزن ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد و تقسیم بندی داخل کیف نیز به گونه ای باشد که وسایل ثابت بماند، به راحتی جابه جا نشود و در زمان نوسان وسایل داخل کیف، نوسان به بدن انتقال پیدا نکند.

عضو هیات علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر ضرورت دقت خانواده ها به مواد تشکیل دهنده کوله پشتی فرزندان خود در هنگام خرید، توضیح داد: هرچه مواد سازنده کوله پشتی، دارای استحکام بیشتر و وزن کمتر باشد، بهتر است؛ همچنین توصیه می شود از ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر در تهیه کوله پشتی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ با امکان دید داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻏﺮوب و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ، از بروز هرگونه سانحه پیشگیری شود.

اهمیت قابل تنظیم بودن بند کوله پشتی ها

او ادامه داد: طول بند کوله پشتی ها نیز لازم است به خوبی قابل تنظیم بوده و خانواده ها به طور منظم، نسبت به تنظیم بند کوله پشتی فرزند خود بر اساس شرایط وزن و وسایل موجود در کوله پشتی، اقدام کنند، از سویی دیگر فرزندان در دوران کودکی، در حال رشد بوده و فیزیک بدنی آنان در حال تغییر است.

تناسب انحنای پشت کوله پشتی با انحنای ستون فقرات دانش آموزان

تناسب انحنای پشت کوله پشتی با انحنای ستون فقرات دانش آموزان دیگر توصیه این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود و افزود: توصیه می شود لبه کیف و شانه، در یک راستا قرار گیرد، به نحوی که قسمت بالای کوله پشتی در راستای شانه قرار گرفته و عرض آن از شانه بیشتر نباشد، همچنین قسمت پایین کوله پشتی نیز بالاتر از استخوان و مفصل لگن دانش آموز قرار گرفته باشد.

او رعایت نکردن استانداردهای لازم در هنگام انتخاب کوله پشتی را موجب پیامدهایی نظیر بروز دردهای ناحیه شانه یا کمر و افزایش خطر ابتلا به کمردردهای مزمن و گودی کمر، شانه های نامتقارن و تمایل شانه ها به طرف جلو عنوان کرد که در میان دانش آموزان دختر بیشتر از پسران گزارش شده است.

برچسب ها:
نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار