چاپ کد خبر: 35558
30 شهریور 1399

جرایم قانونی اعمال منافی عفت از زنا و لواط تا مساحقه ، تفخیذ و قوادی

756969 920

حوزه نقض مسائل خلاف عمومی مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) و… را در برمی‌گیرد و مدعی‌العموم می‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا براساس قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند.
 جرائم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‎ها از اهمیت خاصی برخوردار هستند، اما قانون گذار تعریفی از آن ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت؛ لذا تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است.

جرائم منافی عفت به دو دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از:
۱- جرائم منافی عفت مستلزم حد
۲- جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر

تفاوت مجازات‌های حدی و تعزیری

قانون گذار میزان مجازات‌های حدی را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده است مانند مجازات شرب خمر، که میزان آن ۸۰ ضربه شلاق است که در هنگام رسیدگی به این جرم قاضی نمی‌تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کمتر و یا بیشتر تعیین نماید.

لکن میزان مجازات تعزیری را مجلس تعیین نموده است و اغلب برای مجازات‌های تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معین شده که قاضی می‌تواند مجازاتی بین حداقل و حداکثر را تعیین نماید.

زنا در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع (رابطه جنسی) بین مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آن‌ها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. منظور از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع، با یکدیگر جماع کنند، درحالی که واقعاً چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد.

به موجب تبصره ماده مذکور هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق می‌شود، اما نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‌گردد.

سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. پس نابالغ بودن یکی از طرفین زنا تاثیری بر عدم انتساب زنا به دیگری نخواهد داشت و هر یک از زانی یا زانیه که بالغ باشد در صورت تحقق سایر شرایط حد زنا بر او جاری خواهد شد.

مجازات اصلی در زنا ۱۰۰ ضربه شلاق است مگر در مواردی همچون زنای محصنه، زنای با محارم نسبی که مجازات دیگری غیر از مجازات مذکور اعمال می‌گردد.

به موجب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:
۱- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
۲- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
۳- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
۴- زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او گردد نیز همین حکم جاری است.

عنف در لغت به معنای درشتی نمودن با کسی است، اما قانون گذار عنف را تنها توسل به اقدامات فیزیکی ندانسته و در مواردی همچون اغفال یا بیهوشی که توسل به زور وجود ندارد را هم تحت شمول تجاوز به عنف قرار داده است.

در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می‌گردد و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات مقرر و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ارش البکاره و مهرالمثل

هرگاه کسى غیر از زوج، بکارت زنى را از بین ببرد، ضامن است و مقدار أرش از بین بردن بکارت را باید بپردازد در واقع منظور از ارش همان دیه است، اما با این تفاوت که میزان دیه را شارع تعیین کرده است، ولی میزان ارش را قاضی باید با جلب نظر کارشناس تعیین کند. در واقع در مواردی که در شرع در خصوص عضوی دیه تعیین نشده است قاضی باید با جلب نظر کارشناس برای آن عضو ارش تعیین نماید.

مهر المثل عبارت است از مالی که پس از وقوع رابطه جنسی به زن داده می‌شود مهر المثل زن به اندازه مهریه زنان همانند و شبیه او می‌باشد. فقها معتقدند که در تعیین مهرالمثل ویژگی‌های اخلاقی و خانوادگی و ارزش‌های علمی (میزان تحصیلات) سن و غیر این‌ها برحسب عرف و عادت و مقتضیات محل و مکان در نظر گرفته می‌شود.

لواط در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی لواط عبارت است از اینکه شخصی آلت تناسلی خود را به اندازه ختنه گاه در مقعد دیگری وارد کند.

موادری که مجازات فاعل اعدام است به شرح ذیل می‌باشد:
۱- لواط به عنف یا اکراه
عنف به معنای قهر و غلبه است و لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوی بزه دیده است. اکراه، اما معنای متفاوتی از عفت دارد در اکراه شخص به امر ناخوشایندی تهدید می‌شود و به دلیل ترس ناشی از این تهدید تن به انجام کاری می‌دهد که خوشایند او نیست در واقع در اکراه از آن جایی که فرد تهدید شده است معمولاً بدون مقاومت تسلیم می‌شود.

۲- وجود شرایط احصان در فاعل

۳-فاعل لواط غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد.

مواردی که مجازات فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق است به شرح ذیل می‌باشد:
۱- لواط به عنف نبوده باشد.
۲- فاعل شرایط احصان را نداشته باشد.

مجازات مفعول به شرح ذیل می‌باشد:
حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم وجود شرایط احصان) اعدام است.

اگر فاعل و مفعول یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد در خصوص فرد نابالغ مجازات‌های فوق اعمال نمی‌گردد بلکه وی تادیب می‌گردد. مواد و کیفیت تادیب درمواد ۸۸ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

تفخیذ در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشینمنگاه انسان مذکر است.

به موجب تبصره ماده مذکور دخول کمتر از ختنگاه در مقعد انسان مذکر هم در حکم تفخیذ است یعنی در این حالت هم مرتکب به مجازات تفخیذ محکوم خواهد شد.

مجازات تفخیذ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- مواردی که مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق اعمال می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
به موجب ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی در تفخیذ حد فاعل و مفعول ۱۰۰ ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

باید به این نکته توجه نمود که منظور قانون گذار از بیان عبارت فرقی میان عنف و غیر عنف نیست، این است که در این حالت مجازات فاعل همان ۱۰۰ ضربه شلاق است و اعدام نیست نه اینکه در صورتی که تفخیذ به عنف صورت پذیرد و ما بزه دیده را به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کنیم.

۲- مواردی که مجازات اعدام اعمال می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:

به موجب تبصره ماده فوق در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.

قوادی در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط ناگفته نماند حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است.

مجازات قوادی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حد قوادی برای مرد به شرح ذیل می‌باشد:
حد قوادی برای مرد در مرتبه اول ۷۵ ضزبه شلاق است و در صورت تکرار جرم در مرتبه دوم مجازات پیش بینی شده ۷۵ ضربه شلاق و تا ۱ سال تبعید است.

۲- حد قوادی برای زن به شرح ذیل می‌باشد:
حد قوادی برای زن قواد ۷۵ ضربه شلاق است.

۳- مواردی که در خصوص قوادی مجازات تعزیری اعمال می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
اگر قوادی منجر به تحقق زنا یا لواط نگردد مرتکب به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

مساحقه در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

مجازات مساحقه به شرح ذیل می‌باشد:

در حد مساحقه فرقی میان فاعل و مفعول، مسلمان و غیر مسلمان، محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست و حد مساحقه در هر صورت ۱۰۰ ضربه شلاق است.

قذف در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هر چند به شیوه الکترونیکی نیز واقع می‌گردد.

مجازات قذف به شرح ذیل می‌باشد:

۱- مواردی که مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی اعمال می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
به موجب ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قذف در صورتی موجب حد (۸۰ ضربه شلاق) است که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

۲- مواردی که مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری اعمال می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
به موجب تبصره ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردد.

۳- مواردی که در خصوص قذف مجازات اعمال نمی‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است مجازات ندارد منظور کسی است که ظاهراً عمل زنا یا لواط را انجام داده است. البته باید به این نکته توجه نمود که قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه که متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار