چاپ کد خبر: 75453
1 اسفند 1400

ساخت وسازهای غیرقانونی در یک روستای گردشگری و خوش آب و هوا

روستای زیارت واقع در دامنه های کوهستانی جنوب شهر گرگان که در گذشته یکی از مراکز گردشگری و خوش آب و هوا به شمار می رفت طی سال های گذشته با ساخت و سازهای غیرقانونی انبوه رو به رو شده است.

رشد بی نظارت ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم غیرقانونی روستا تاحدی پیشرفت که اعتراض رئیس قوه قضائیه را در پی داشت.

روستای زیارت گرگان 1 روستای زیارت گرگان 2 روستای زیارت گرگان 3 روستای زیارت گرگان 4 روستای زیارت گرگان 5 روستای زیارت گرگان 6 روستای زیارت گرگان 7 روستای زیارت گرگان 8 روستای زیارت گرگان 9 روستای زیارت گرگان 10 روستای زیارت گرگان 11 روستای زیارت گرگان 12 روستای زیارت گرگان 13 روستای زیارت گرگان 14 روستای زیارت گرگان 15 روستای زیارت گرگان 16 روستای زیارت گرگان 17 روستای زیارت گرگان 18 روستای زیارت گرگان 19 روستای زیارت گرگان 20 روستای زیارت گرگان 21 روستای زیارت گرگان 22 روستای زیارت گرگان 23 روستای زیارت گرگان 24 روستای زیارت گرگان 25 روستای زیارت گرگان 26 روستای زیارت گرگان 27 روستای زیارت گرگان 28 روستای زیارت گرگان 29 روستای زیارت گرگان 30 روستای زیارت گرگان 31 روستای زیارت گرگان 32 روستای زیارت گرگان 33 روستای زیارت گرگان 34 روستای زیارت گرگان 35 روستای زیارت گرگان 36 روستای زیارت گرگان 37 روستای زیارت گرگان 38 روستای زیارت گرگان 39 روستای زیارت گرگان 40

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار