• 22 / اسفند 1401 / 15:37
 • شناسه خبر : 106469

شرایط ثبت نام در آزمون استخدام بانک ملی در سال ۱۴۰۱

شرایط ثبت نام در آزمون استخدام بانک ملی در سال ۱۴۰۱

بانک ملی ایران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی، از محل مجوز شماره ۲۸۸۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد ۱۷۳۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی، مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام مینماید:

تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطالحات بکار رفته در متن دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران به شرح ذیل است:

الف-ایثارگران

ب-۱) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

ب-۲) ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
ب-داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان ها)
به داوطلبی اطالق میگردد که”متولد” یا “ساکن با سابقه ده سال سکونت” در همان شهرستان محل تقاضا باشد.
ب-۳) بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز میگردد:
۱. شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تبصره: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال های مختلف، درصورت اختالف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
۲. استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کالنتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تأیید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.
مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.
داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت می باشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد: «نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (%۴۰) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) با ضریب «یک و چهار دهم» (۱/۴) محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد».
تبصره: افراد بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان ها) متقاضی بهرهمندی از اولویت بومی، می بایست در زمان ثبت نام، «گزینه من متقاضی استفاده از اولویت بومی هستم» را انتخاب نمایند. ارائه فرم استشهاد (مطابق فرم پیوست) محل سکونت برای برخورداری از اولویت بومی منحصرا برای داوطلبانی که بعد از اعالم نتایج آزمون برای مرحله بعدی استخدام به دستگاههای متقاضی معرفی میشوند، ضروری میب اشد.

شرایط عمومی داوطلبان
۱. داشتن تابعیت ایران؛
۲. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳. التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
۴. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛
تبصره: با عنایت به ماده (۸) مصوبه شماره ۱۴۰۰/۶۷۹۵/دش  مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شورای عالی انقالب فرهنگی، دانش آموختگان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی، نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند، می توانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند. این دسته از افراد درصورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر تا یکسال (۱۲ ماه) پس از تاریخ برگزاری آزمون، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرایی استخدام کننده اقدام نمایند. درصورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها
متوقف گردیده و حتی درصورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها کان لم یکن تلقی می شود.
همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم میباشد.
۵. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
۶. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
۷. نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛
۸. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح؛
۹. داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛
۱۰. به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون استخدامی بانک ملی ایران در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.
تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی براساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.
۱۱. داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال تمام
– مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده و همچنین مدارک معادل برای شرکت در آزمون مجاز نمی باشد.
– ملاک عمل در خصوص محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، اتمام دوره خدمت ضرورت و یا معافیت دائم، سه ماه پس از آخرین روز ثبت نام امتحان و برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان می باشد.
تبصره ۱: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
تبصره ۲: موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
– داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان
بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
با توجه به افزایش سن در نظر گرفته شده که براساس اطلاعات خود اظهاری داوطلبان می باشد در صورتی که در مرحله بررسی مدارک و مستندات، داوطلب فاقد مدارک مثبته باشد، از سایر فرآیند استخدام حذف می گردد.
مواد آزمون

د- آزمون حیطه تخصصی
جدول شماره ۱- موادآزمون حیطه تخصصی آزمون استخدامی بانک ملی ایران سال ۱۴۰۱

ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۱ بانکدار (امور مالی)
(کد شغلی ۱۰۲)
۱ـ اصول حسابداری
۲ـ پول، ارز و بانکداری
۳ـ اصول علم اقتصاد
۴ـ تئوریهای مدیریت و برنامه ریزی
۵ـ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
۶ـ بازاریابی
۲ بانکدار (امور حقوقی)
(کد شغلی ۱۰۳)
۱ـ حقوق اداری
۲ـ حقوق اساسی
۳ـ حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)
۴ـ حقوق مدنی
۳ بانکدار (امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
(کد شغلی ۱۰۴)
۱ـ پایگاه داده ها
۲ـ سیستم های عامل
۳ـ طراحی الگوریتم
۴ـ ساختمان داده ها
۵ـ معماری کامپیوتر
۴ بانکدار (امور کشاورزی)
(کد شغلی ۱۰۵)
۱ـ مدیریت و توسعه کشاورزی
۲ـ بازاریابی کشاورزی
۳ـ اقتصاد خرد
۴ـ اقتصاد کلان
۵ـ اقتصادسنجی
۵ بانکدار (امور آمار)
(کد شغلی ۱۰۶)
۱ـ مفاهیم و روش های آماری
۲ـ احتمال ۱
۳ـ رگرسیون ۱
۴ـ نمونه گیری ۱
۵ـ استنباط آماری
۶ بانکدار (امور ساختمان)
(کد شغلی ۱۰۷)
۱ـ مکانیک جامدات (استاتیک و مقاومت مصالح سازه های فلزی)
۲ـ طراحی معماری و شهرسازی
۳ـ مصالح ساختمانی
۴ـ اصول مهندسی زلزله
۵ـ نقشه برداری
۶ـ نقشه کشی و رسم فنی
۷ بانکدار (امور مکانیک)
(کد شغلی ۱۰۸)
۱ـ استاتیک، مقاومت مصالح و طراحی اجزا
۲ـ ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
۳ـ دینامیک، ارتعاشات و کنترل
۸ بانکدار (امور برق)
(کد شغلی ۱۰۹)
۱ـ مدارهای الکتریکی (۱ و ۲)
۲ـ ماشینهای الکتریکی (۱ و ۲) و سیستمهای کنترل خطی
۳ـ الکترونیک (۱ و ۲) و مدارهای منطقی و الکترونیکی
۴ـ الکترومغناطیس و مخابرات (۱)
۵ـ ریاضیات مهندسی و تجزیه و تحلیل سیستم ها

تذکر: کلیه سوالات به صورت چهار گزینه‌ای به ازای هر پاسخ اشتباه به سؤالات، یک سوم نمره منفی و با ضریب ۱ در نظر گرفته خواهد شد.
الف- آزمون حیطه عمومی (ویژه عنوان شغلی همیار حفاظت ـ کد شغلی ۱۰۱ )
مواد آزمون عمومی عبارتند از:
۱ـ۱ـ معارف اسلامی* ـ ویژه اهل تشیع
۱ـ۲ـ معارف اسلامی ـ ویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی (حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی ـ زیدی)
۲ـ ریاضی و آمار مقدماتی
۳ـ زبان و ادبیات فارسی
۴ـ فناوری اطلاعات (Word ،PowerPoint ،Excell و Internet)
۵ـ زبان انگلیسی ـ عمومی
۶ـ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ـ هوش و توانمندی های عمومی
اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در
محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده می شود)، این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سوالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل باالتر مالک قرار خواهد گرفت.
آزمون عمومی، نمره منفی دارد.
متقاضیان عنوان شغلی همیار حفاظت ـ کد شغلی (۱۰۱)، فقط به سوالات دو دفترچه آزمون حیطه عمومی ـ ویژه عنوان شغلی همیار حفاظت (کد شغلی ۱۰۱ ) و آزمون حیطه اختصاصی پاسخ میدهند و آزمون تخصصی ندارند.

ب- آزمون حیطه اختصاصی
ـ آزمون تفکر تحلیلی ـ سیستمی (مشترک در کلیه عناوین شغلی)

ج-آزمون حیطه عمومی (ویژه کلیه عناوین شغلی بانکدار)
مواد آزمون عمومی عبارتند از:
۱ـ۱ـ معارف اسلامی ـ ویژه اهل تشیع
۱ـ۲ـ معارف اسلامی ـ ویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی (حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی ـ زیدی)
۲ـ ریاضی و آمار مقدماتی
۳ـ زبان و ادبیات فارسی
۴ـ فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه L.D.C.I)
۵ـ زبان انگلیسی ـ عمومی
۶ـ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ـ هوش و توانمندیهای عمومی
اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده میشود)، این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سوالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل باالتر مالک قرار خواهد گرفت.
آزمون عمومی، نمره منفی دارد.

تبصره ۱ :اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسالمی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده می شود)،این درس لحاظ نخواهد شد، ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سوالات معارف اسالمی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر مالک قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: به منظور احراز مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره ۲ ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) داوطلبان استخدام موظفند حداکثر یک ماه پس از اعالم تأیید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارتهای هفت گانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده توسط سازمان را ارائه نمایند.

امتیازات و سهمیه های قانونی

الف-سهمیه ایثارگران
جذب ایثارگران مورد تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق شرکت در آزمون استخدامی بانک ملی ایران و از محل سهمیه های قانونی ۵ و ۲۵ درصد از مجموع مجوزهای هر یک از دستگاه های اجرایی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱. با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی بانک ملی ایران مشخص گردیده است. داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند.
۲. ایثارگران متقاضی بهرهمندی از سهمیه استخدامی ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران برای ثبتنام و بهرهمندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأیید گردد. در صورت عدم تأیید بنیاد مذکور داوطلبان مجاز به انتخاب شغل محلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند.
۳. جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.
۴. آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته میشوند، می توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.
۵. سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران در دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی بانک ملی ایران مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۵ درصد را انتخاب نمایند.
۶. کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی بانک ملی ایران برای مشمولین سهمیه ۵ و ۲۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه ها در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
ب- سهمیه معلولین
جذب معلولین مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور از طریق شرکت در آزمون استخدامی بانک ملی ایران و از محل سهمیه قانونی سه (۳) درصد (قانون جامع حمایت از معلولان) از مجوز اخذ شده بانک ملی ایران و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱. سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۳ درصد معلولین مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور در دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی بانک ملی ایران مشخص گردیده است. داوطلبان معلول تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه معلولان را انتخاب نمایند.
۲. معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام می شوند را داشته باشند.
۳.بر  اساس ماده (۵) آییننامه شماره ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها نباشد، بالمانع میباشد.
تذکر:
۱. معرفی نهایی معلولین در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفا از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبتنامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد.
۲. در صورتی که داوطلب معلول براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.
۳. پس از انجام مصاحبه استخدامی، اعلام نتایج نهایی داوطلبان بر مبنای سهمیه معرفی شده داوطلب، برای مرحله مصاحبه استخدامی انجام خواهد پذیرفت.
۴. لازم به ذکر است صرفا داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون استخدام بانک از محل سهمیه حداقل ۳ درصد معلولان بهزیستی می باشند، که براساس تائیدیه سازمان بهزیستی کشور و مرجع مدنظر بانک ملی ایران (بیمارستان بانک ملی ایران) توانایی انجام کار براساس شرح وظایف شغل بانکدار را دارا باشند.
ج-سایر امتیازات
۱-بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها)
داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت میباشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد. «نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی (با ضریب یک و چهاردهم (۱/۴) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.»
۲-قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو (۲)درصد، مجموعا حداکثر تا ده (۱۰) درصد امتیاز فرد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه میشود.
تذکر: امتیازات مطروحه در بند فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲/۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون بانک ملی ایران میباشد.
با توجه به اعمال امتیازات در نظر گرفته شده که براساس اطلاعات خود اظهاری داوطلبان می باشد در صورتی که در مرحله بررسی مدارک و مستندات، داوطلب فاقد مدارک مثبته باشد، از سایر فرآیند استخدام حذف می گردد.

مراحل ثبت نام
داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام می بایستی شغل و شغل محل را انتخاب نمایند.
داوطلب متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام در آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.الف) تهیه فایل عکس اسکن شده:
داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:
عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) فقط باید با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید  عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تذکر (۱): اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر (۲) عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر (۳):با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد
به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ب) پرداخت وجه:
ثبت نام به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۲۱ /۱۴۰۱/۱۲ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت نام به هیچوجه قابل تمدید نخواهد بود. متقاضیان واجد شرایط باید به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور بهن شانی org.sanjesh.www مراجعه و پس از پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ  ۲/۳۰۰/۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار ریال) به صورت الکترونیکی و با کارت های بانکی متصل به شبکهی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند. با توجه به اینکه مقرر گردیده در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، لذا داوطلبان برای استفاه از خدمات پیام کوتاه مبلغ ۳۰/۰۰۰ (سی هزار ریال) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت نمایند. موکدا تاکید میگردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در آزمون تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی باید پس از پایان ثبتنام شماره پرونده و کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.ج) تکمیل تقاضانامه ثبت نام:
– در ردیف های ۱ ،۲ و ۳ ،داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی (فامیلی)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطورکامل وارد نماید(از بکاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود)
– در ردیف ۴ ،داوطلب باید کد ملی خود را که ده رقم می باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ضمنا داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشده اند برای اطلاع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۰۷۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
– در ردیف ۵ ،داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد می باشد منحصرا مربع مربوط را علامت گذاری نماید.
– در ردیف ۶ ،داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید. همچنین داوطلب سریال شناسنامه و محل صدور را در محل مربوطه درج نماید.
– در ردیف ۷ ،داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نماید.
– در ردیف ۸ ،داوطلب باید بر حسب اینکه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را علامت گذاری نماید. ضمنا داوطلبان متاهل میبایست تعداد فرزندان خود را در مربع مربوطه درج نمایند.- در ردیف ۹، داوطلب باید کد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره ۳ مندرج در صفحه ۲۰ مشخص و در این محل درج نماید.
– در ردیف ۱۰، داوطلب باید، دین و مذهب خود را در این بند مشخص نماید.
– در ردیف ۱۱، داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با علامت گذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند.
– در ردیف ۱۲، داوطلبان چپ دست باید این مربع را علامت گذاری نمایند.
– در ردیف ۱۳، داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را بر اساس سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در این بند عالمتگذاری نماید.
– در ردیف ۱۴، داوطلب معلول باید نوع معلولیت خود را در یکی از مربع ها علامت گذاری نماید.
– بر اساس شدت معلولیتی که سازمان بهزیستی تائید خواهد کرد، خدمات و تسهیلات لازم به متقاضیان ارائه خواهد شد.

ردیف نوع معلولیت شدت
معلولیت
نیاز تعیین شده توضیحات
۱ بینیایی خیلی شدید منشی- وقت اضافه
شدید منشی- وقت اضافه
متوسط چاپ درشت سوالات – وقت
اضافه به صورت ۳/۱ وقت
افراد شدید
با توجه به طیف وسیع کمبینایی و شرایط
محیط آزمون در صورت درخواست، منشی در
دسترس است.
خفیف چاپ درشت سوالات
۲ شنوایی خیلی شدید رابط – وقت اضافه
شدید رابط – وقت اضافه
متوسط
خفیف
۳ جسمی حرکتی خیلی شدید منشی- وقت اضافه ا توجه به آسیب چهاراندام در افراد با معلولیت
جسمی حرکتی خیلی شدید، منشی و وقت
اضافه ضروری است
شدید در صورت آسیب صرفا اندامهای تحتانی
)پاها(، نیازی به وقت اضافه و منشی ندارد.
شدید منشی- وقت اضافه در صورت آسیب دستها به ویژه دست غالب
یا فقدان دست.
متوسط منشی- وقت اضافه در صورت آسیب دستها به ویژه دست غالب
یا فقدان دست.
خفیف
۴ آسیب گفتار و
زبان
با هر شدت
معلولیت
۵ تکاملی رشد
(اتیسم)
با هر شدت
معلولیت
محیط فیزیکی آرام و با تراکم
جمعیت بسیار پایین
۶ عصاب و روان با هر شدت
معلولیت

– در ردیف ۱۵، داوطلبان دارای سابقه غیر رسمی در دستگاههای اجرایی (جهت مقررات مربوط به حداکثر سن) میبایست موارد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تکمیل نمایند.
– در ردیف ۱۶، داوطلب باید مقطع تحصیلی خود را در این بندعالمت گذاری نماید (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
– در ردیف ۱۷، داوطلب باید عنوان رشته تحصیلی خود را مشخص و در این محل درج نماید.
– در ردیف ۱۸، داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک تحصیل خود را درج نماید.
– در ردیف ۱۹، داوطلب باید تاریخ فارغ التحصیلی مقطع تحصیلی خود را به سال و ماه و روز در این قسمت درج نماید.
– در ردیف ۲۰، داوطلب باید معدل مدرک تحصیلی خود را درج نماید.
– در ردیف ۲۱، داوطلب باید کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی با توجه به جدول شماره ۳ مندرج در صفحه ۲۰ مشخص و در این محل درج نماید. همچنین آدرس دقیق پستی و کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.
– در ردیف ۲۲، داوطلب باید کد پستی ده رقمی خود را درج نماید.
– در ردیف ۲۳، داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر خود را در محل مربوط درج نماید.
– در ردیف ۲۴، داوطلب شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.
– در ردیف ۲۵، داوطلب متقاضی می تواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید.
– در ردیف ۲۶، داوطلب میبایست آدرس محل سکونت خود را در این محل درج نماید.
– در ردیف ۲۷، داوطلب باید عنوان شغل و شغل محل انتخاب اصلی خود را که شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است، در این قسمت مشخص نماید. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
– در ردیف ۲۸، داوطلب باید وضعیت بومی شغل محل انتخابی خود را، در این قسمت مشخص نماید. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
– تذکر مهم: داوطلبان باید در انتخاب کد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس و ظرفیت پذیرش توجه نمایند.

د) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آن:
کارت شرکت در آزمون استخدامی مذکور از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
آزمون استخدامی بانک ملی ایران در روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود.

سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجه

الف- تعیین حدنصاب
معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی، منوط به کسب حد نصاب در آزمون کتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیر میباشد:
پس از برگزاری آزمون استخدامی بانک ملی ایران، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب، معادل کسب حداقل پنجاه (۵۰) درصد نمره مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل (۴۰) درصد برای حیطه عمومی و شصت (۶۰) درصد برای حیطه تخصصی در هر شغل-شهرستان در هر یک از دستگاه های اجرایی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار میگیرد.
تذکر: داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفا کارنامه آزمون کتبی جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
ب- انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب
انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین داوطلبانی که حد نصاب را کسب نموده اند، براساس نمره مکتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل جنسیت و به ترتیب نمرات فضلی صورت میپذیرد.
ج- مصاحبه استخدامی:
انتخاب و اعلام لیست سه برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی از بین تأییدشدگان مرحله بررسی مدارک در هر “شغل محل جنسیت”
انجام مصاحبه استخدامی در صورت وجود داوطلب واجد شرایط و دارای حد نصاب، صرفا از بین داوطلبانی که مدارک آنان توسط بانک ملی ایران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، بر اساس نمره مکتسبه این افراد در آزمون کتبی و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی، به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل صورت میپذیرد.
تذکر۱: در صورتی که تعداد داوطلب دارای حدنصاب و واجد شرایط در هر شغل محل جنسیت کمتر از تعداد اعلام شده در بندهای ۱ و ۲ باشند، تمامی افراد واجد شرایط دارای حد نصاب آن شغل محل جنسیت برای مصاحبه استخدامی معرفی خواهند شد.
تذکر۲: در صورت عدم امکان انجام مصاحبه استخدامی به صورت حضوری، مصاحبه های مذکور به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
تذکر۳: فرآیند مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان از طریق کانون ارزیابی و توسعه بانک ملی (با مجوز رسمی از سازمان اداری و استخدامی کشور) با ارزیابی شاخص ها و معیارهای تعیین شده بشرح ذیل صورت میپذیرد:

۱- ارزیابی رفتاری:
۱-۱- شاخص مهارت ارتباطی
معیارها: گفتار مناسب و قابل فهم/شنود مؤثر/اقناع و مذاکره/احترام و اعتماد/زبان بدن/هوشمندی و سرعت انتقال و درک مطلب
۱-۲ -شاخص برنامهریزی و هماهنگی
معیارها: طراحی اهداف/برنامهریزی فعالیتها براساس اطالعات جمع آوری شده/اولویت بندی فعالیت ها و هماهنگی بین آنها/اجرای ساختاریافته برنامه طراحی شده/اطمینان از تخصیص منابع، زمان و نیروی انسانی
۱-۳ -شاخص مسئولیت پذیری و میل به رشد و توسعه
معیارها: پذیرفتن مسئولیت نتایج مثبت و منفی کار خود در قبال تصمیمات/تعهد به انجام وظایف محوله/انجام کارها با اشتیاق و پیشقدم شدن در انجام بهتر وظایف/حمایت و راهنمایی همکاران/برنامهریزی برای رشد و توسعه فردی (دانش و مهارت)/بروز کردن مستمر دانش فنی و تخصص و بکارگیری دانش
۱-۴ -شاخص تفکر تحلیلی و حل مسئله
معیارها: تجزیه و تحلیل همه جانبه مسائل و موضوعات/درک روابط بین اجزای مرتبط و تأثیر هر یک از آنها بر عملکرد سیستم/پیشبینی احتمال مسائل و جلوگیری از وقوع آن/مرور روشهای انجام و رسیدن به راه حل ها یا حل مستقیم مسائل/درک پیچیدگی مسائل و استفاده از تحلیلهای منطقی برای حل مسئله
۱-۵- شاخص تیم و شبکهسازی
معیارها: روحیه انعطافپذیری/شناسایی تعارض سازنده و مخرب در تیم و گروه/مدیریت و کنترل صحیح تعارض/ کمک به تسهیل تعامالت گروهی/اعتقاد به کار گروهی و قابلیت کار کردن در تیم و گروه/برخورداری از توانایی رهبری و هدایت جلسات گروهی به نحو مؤثر

۲-ارزیابی روانشناختی:
۲-۱-آزمون جامع مؤلفههای هوشی-شناختی (INS)
۲-۲-آزمون شخصیتی خدمات و جهتگیری نسبت به دیگران (SKA)
۲-۳-آزمون الگوهای رفتار و تجربه مرتبط با کار (AVE)
۳-ارزیابی شغلی:
۳-۱ -شاخص روحیه خدمتگرائی
۳-۲ -شاخص آراستگی ظاهری
۳-۳ -شاخص تناسب کلی با شغل
د-معرفی به گزینش
۱ .پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد (۷۰)درصد برای آزمون های کتبی و سی (۳۰)درصد برای مصاحبه استخدامی و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش خواهد بود.
تذکر۱ :در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی باالتر باشد.
تذکر۲: در صورتی که پس از اعلام نظر گزینش، نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبانی که در مصاحبه استخدامی پذیرفته شده اند تأمین نگردد، دستگاه اجرایی میتواند از سایر داوطلبان همان شغل و محل مورد تقاضا که در امتحان مشترک حد نصاب الزم را کسب نموده اند، به ترتیب نمره فضلی برای انجام سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل آورد.

تذکرات مهم
۱. ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل (تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه) و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت (تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت) و همچنین در خصوص معافیت دائم (تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم)، سه ماه پس از آخرین روز ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران میباشد.
۲. ملاک عمل در خصوص سن افراد، اولین روز ثبتنام آزمون استخدامی بانک ملی ایران میباشد.
۳. به منظور احراز مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۲ (قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارتهای هفتگانه (ICDL)صادره از مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور را ارائه نمایند. بدیهی است کسانی که فاقد گواهینامه های مذکور میباشند و یا گواهینامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نمیباشد، موظفند برای
شرکت در آزمون تعیین سطح و دریافت گواهینامه مذکور به یکی از مراکز تعیین صلاحیت شده در بخش اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی (با عنوان مؤسسات تعیین صالحیت شده) که در درگاه الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور با نشانی سایت سازمان اداری و استخدامی قابل مشاهده میباشد، مراجعه نمایند.
۴. هر داوطلب در صورت مشمول بودن در هر یک از سهمیه های قانونی ۵ و ۲۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولان، صرفا مجاز است در یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، ثبت نام نماید. به عبارت دیگر چنانچه داوطلبی واجد شرایط برای استفاده از دو یا چند سهمیه قانونی فوق الذکر باشد، در زمان ثبتنام صرفا مجاز است یکی از سهمیه های مورد نظر را انتخاب نماید و مبنای قرار گرفتن وی در هر یک از سهمیه های استخدامی فوق الذکر (با رعایت ضوابط مربوطه) انتخاب فرد در زمان ثبتنام میباشد.
۵. استخدام افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، به صورت پیمانی خواهد بود.
۶. داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند ثبت نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در دفترچه راهنمای ثبت نام یکسان باشد. در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت نام، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفا فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت «کلیه گرایشها» در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایشهای آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، میتوانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند
و در صورتی که یک رشته تحصیلی با عبارت «بدون گرایش» در دفترچه راهنمای ثبت نام ثبت شده باشد، صرفا آن رشته تحصیلی به صورت تنها و بدون گرایش مد نظر می باشد.
بطور مثال نام رشته های تحصیلی ذکر شده در بخش شرایط احراز شغل ها، به سه صورت آمده است:
الف: با ذکر کلمه «گرایش» مثال: مهندسی عمران گرایش سازه، که منظور گرایش خاصی از یک رشته تحصیلی می باشد و شامل دیگر گرایش های این رشته نمیشود.
ب: بدون ذکر کلمه «گرایش» و یا با ذکر عبارت کلیه «گرایش ها»
مثال: مهندسی عمران و یا مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) که همه گرایش های این رشته تحصیلی را شامل می شود.
ج: با ذکر عنوان «بدون گرایش»
مثال: مهندسی عمران (بدون گرایش) که صرفا همین رشته تحصیلی بدون هیچگونه گرایشی را شامل می شود. ضمنا فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق، در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند، که عنوان مدرک تحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهی موقت آنان بدون در نظر گرفتن پیشوند “معارف اسلامی” با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی پیشبینی شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام یکسان باشد. این دسته از داوطلبان، باید در زمان ثبت نام، عنوان رشته تحصیلی خود را بدون در نظر گرفتن پیشوند “معارف اسلامی” انتخاب نمایند.
۷. مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در آزمون و استخدام مجاز نمیباشد.
۸ .افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون می بایست مدرک (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) ذکر شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران را داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران میباشد.
۹. بر اساس بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه شماره ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، داوطلبان استخدام میبایست سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند را داشته باشند (با در نظر گرفتن بند (ب) “سهمیه معلولین”، بخش (۴) امتیازات و سهمیه های قانونی)، در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارک و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، کمیسیون پزشکی بیمارستان بانک ملی ایران میباشد.
۱۰. با توجه به اینکه بانک ملی ایران اطلاعات خود اظهاری و مدارک متقاضیان معرفی شده چند برابر ظرفیت را پس از اعلام نتایج آزمون کتبی داوطلبان بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاه های اجرایی (برای محاسبه حداکثر سن)، مغایر با شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد، برای داوطلب حقی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از مراحل آزمون (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد.
۱۱ .با توجه به اینکه امتیازات مندرج در بند سایر امتیازات بر مبنای اطلاعات خوداظهاری داوطلبان لحاظ میگردد، لذا در صورتی که اطلاعات خوداظهاری از جمله بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان ها) و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مغایر با شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران باشد، صرفا اطلاعات خوداظهاری حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و در صورت ارائه مدارک و مستندات جعلی، در هر مرحله از آزمون استخدامی بانک ملی ایران (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد.
۱۲. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر میشود.
۱۳. اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی سایت سازمان سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۱۴. مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی بانک ملی ایران، حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۱۵. بانک ملی ایران موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی اقدام نماید و پذیرفته شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی میباشد.
۱۶. مسئولیت ثبتنام در آزمون به عهده داوطلب بوده و تأکید میگردد با توجه به اشتباهات پیش آمده در زمان ثبت نام داوطلبان توسط سایر افراد (در مواردی نظیر اطلاعات شخصی، تحصیلی، سهمیه های قانونی، بومی و …)، که امکان اصلاح آنها پس از پایان زمانهای تعیین شده برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات وجود ندارد، بنابراین ضروری است داوطلبان نسبت به کنترل دقیق اطلاعات خود اقدام لازم را بعمل آورند.
۱۷. به منظور رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان آزمون پس از اتمام مهلت ثبت نام و زمانهای تعیین شده برای ویرایش اطلاعات داوطلبان، امکان هیچگونه تغییر و اصلاح در اطلاعات خوداظهاری داوطلبان وجود نداشته، بنابراین داوطلبان میبایست در زمانهای تعیین شده برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات در تکمیل فرم ثبت نام آزمون دقت لازم را بعمل آورند.شرایط اختصاصی:
۱- حداقل معدل کل برای متقاضیان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی ۱۴ میباشد.
۲- محل خدمت پذیرفته شدگان عنوان شغلی بانکدار، صرفا جهت انجام امور تحویلداری پشت گیشه و در سطح شعب تعیین شده توسط بانک میباشد.
۳- جابه جائی کلیه پذیرفته شدگان به سایر نقاط حداقل برای مدت ۱۰ سال امکان پذیر نخواهد بود.
۴- داشتن حداقل ۱۷۰ سانتی متر قد و کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان شغل همیار حفاظت(نگهبان) (فقط داوطلبان مرد) الزامی است.
تبصره: برای داوطلبان همیار حفاظت (نگهبان) که کارت معافیت دارند، دارا بودن کارت بسیج و گذرانیدن دوره آموزش نظامی (به لحاظ حمل سلاح) عالوه بر کارت معافیت الزامی میباشد.
۵- تغییر شغل برای پذیرفته شدگان در شغل همیار حفاظت (نگهبان) برای مدت ۱۰ سال امکان پذیر نخواهد بود. لذا این گونه مستخدمین مادامیکه در این سمت مشغول خدمت هستند، چنانچه مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و به بانک ارائه نمایند امکان تغییر شغل آنان پس از مدت مذکور به تشخیص و صالحدید بانک امکانپذیر خواهد بود.
۶- احراز سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کار از سوی پذیرفته شدگان طبق تأیید مراجع پزشکی معتمد بانک الزامی است
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
دریافت کارت آزمون: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان برگزاری آزمون: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مشاهده دفترچه آزمون

جهت دریافت و مطالعه دفترچه ثبت نام آزمون اینجا کلیک کنید

زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک ملی ۱۵ اردیبهشت و زمان دریافت کارت آزمون روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ است.

ثبت‌نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و هزینه آن، ۲۳۰ هزار تومان است.

ببینید|عکس های منتشر نشده ای از شیراز در ۴۷ سال پیش

بیشتر بخوانید:

آگهی ثبت نام دهمین آزمون مشترک استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۲
آگهی استخدام جدید در نیروی دریایی ارتش | شرایط عمومی، اختصاصی و مهلت ثبت نام
آگهی استخدام در شرکت‌های تابعه وزارت نفت منتشر شد+ جزییات و دفترچه

ثبت دیدگاه

 • ناشناس

  تاریخ : ۲۲ - اسفند - ۱۴۰۱

  دانشگاه پیام نور هستیم چرا شرط معدل گذاشتین اموزش پرورش شر ط معدل نذاشتین که این جا شرط معدل گذاشتین هی سنگ جلو پای ما میذارین شرکت نکنیم


 • دختر بلوچ

  تاریخ : ۲۲ - اسفند - ۱۴۰۱

  تشکر از سایت خوب اول فارس که بدون پرداختن به حواشی مطالب و اخبار سودمندی را منتشر می کند…من توی فارس نیستم و سیستان و بلوچستان هستم ولی مطالب را می بنیم. عالی است.


 • لیلی

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  سلام واقعا این شرط معدل چیه که گذاشتین؟؟
  الان ما به خاطر این معدل باید نتونیم توی این آزمون شرکت کنیم.
  دردمونو به کی بگیم


 • لیلی

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  سلام لطفا شرط معدل رو بردارین بزارید مثل آزمون آموزشو پرورش عدالت برقرار بشه


 • لیلی

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  سلام ما که ازاین شرایط ناراضی هستیم.دلمون خوش بود به این آزمون بانک ملی .


 • محمد

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  سلام۰لطفا شرط معدل بردارید


 • مدیریت بازرگانی

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  لعنت آخه چرا شرط معدل داره


 • مرادی

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  این بانک های لعنتی چرا شرط معدل رو برنمیدارن


 • معترض

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  حق مردم عادی که هیچگونه از شرایط جانبازی و جبهه رفتنو مصدوم ،مجروح شدن خانوادهوابسته و غبره را ندارد چه میشود ،شرط معدل ،یک مرتبه اسام چندده نفر را اعلام کنید و ختم کلام


 • ب

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  سلام‌میشه‌لطفا‌لیسانس‌مدیریت‌دولتی‌هم‌قراربدید


 • neda

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  یعنی چی
  کاش درصد ها رو بردارن همه تو یه شرایط یکسان تلاش کنن الان منی که معدلم ۱۹هس در مقابل کسی که سهمیه داره حقم ضایع میشه


 • neda

  تاریخ : ۲۳ - اسفند - ۱۴۰۱

  حق اونایی که سهمیه ندارن ضایع میشه
  معدلم ۱۹هس ولی اونایی که سهمیه ۲۵درصدی دارن هیچی نزده از من خیلی جلو ان واقعا حیف