چاپ کد خبر: 2978
2 دی 1397
آژیر خطر بیکاری برای استان فارس به صدا درآمد

شکاف ۱۴.۳ درصدی نرخ بیکاری شهرستان‌های فارس

شکاف 14.3 درصدی نرخ بیکاری شهرستان‌های فارس؛ آژیر خطر بیکاری به صدا درآمد

به گزارش اول فارس به نقل از  تسنیم از شیراز، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در مناطق شهری و به خصوص مناطق روستایی کشور و لزوم انجام اقدام ویژه برای اشتغال جوانان در این مناطق و  نیز توجه دولت در برنامه ششم توسعه به این مقوله، دسترسی به اطلاعات نیروی کار در مناطق شهری و روستایی استان‌ها و شهرستان‌های کشور ضروری به نظر می‌رسد.

در این گزارش شاخص‌های منتخب نیروی کار شامل نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان در سطح شهرستان‌های فارس و برای اولین بار با پوشش مناطق شهری و روستایی آورده شده است. مبنای آمارهای این گزارش سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ است.

نرخ مشارکت اقتصادی

بررسی نتایج نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در بین شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب مربوط به شهرستان‌های بوانات (۴۵.۴ درصد)، سروستان (۴۴.۹ درصد) و قیروکارزین (۴۴.۹ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ مشارکت اقتصادی به شهرستان‌های آباده (۳۸.۵ درصد)، ممسنی (۳۹.۴ درصد) و شیراز (۳۹.۷ درصد) تعلق دارد.

1397100114585526161994810

مناطق شهری شهرستان‌ها

در بین مناطق شهری شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب مربوط به مناطق شهری شهرستان بوانات (۴۶.۶ درصد)، مُهر (۴۶.۳ درصد) و سروستان (۴۴.۲ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری شهرستان‌های فارس به ترتیب به شهرستان‌های آباده (۳۸.۵ درصد)، ممسنی (۳۸.۷ درصد) و سپیدان (۳۹.۱ درصد) تعلق دارد.

13971001150042340161995010

مناطق روستایی شهرستان‌های

در بین مناطق روستایی شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان ارسنجان (۴۶.۷ درصد)، لارستان (۴۶.۳ درصد) و سروستان (۴۵.۸ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی شهرستان‌های فارس به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان آباده (۳۸.۳ درصد)، پاسارگاد (۴۰.۶ درصد) و شیراز (۴۱ درصد) است.

13971001150123914161995110

نرخ بیکاری

بررسی نتایج نشان می‌دهد در بین شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به شهرستان‌های ممسنی (۱۸.۴ درصد)، رستم (۱۶.۴ درصد) و مرودشت (۱۵.۶ درصد) است و کمترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به شهرستان‌های گراش (۴.۱ درصد)، لارستان (۶.۵ درصد) و خنج (۶.۹ درصد) است.

13971001150159685161995210

مناطق شهری شهرستان‌ها

در بین مناطق شهری شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به مناطق شهری شهرستان ممسنی (۲۰ درصد)، رستم (۱۸.۹ درصد) و قیروکارزین (۱۷.۸ درصد) است.

بیشتر بخوانید

همچنین کمترین نرخ بیکاری مناطق شهری به ترتیب مربوط به مناطق شهری شهرستان گراش (۴.۹ درصد)، خنج (۶.۸ درصد) و لارستان (۶.۹ درصد) است.

13971001150238733161995310

مناطق روستایی شهرستان‌‌ها

در بین مناطق روستایی شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان ممسنی (۱۷.۶ درصد)، مرودشت (۱۷.۱ درصد) و رستم (۱۵.۵ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ بیکاری مناطق روستایی به ترتیب به شهرستان گراش (۲.۹ درصد)، لارستان (۶ درصد) و خرم‌بید (۶.۳ درصد) تعلق دارد.

13971001150312164161995410

نرخ بیکاری جوانان (۲۴-۱۵ ساله)

بررسی نتایج نشان می‌دهد کمترین نرخ بیکاری جوانان در بین شهرستان‌‌های فارس به ترتیب به شهرستان‌ گراش (۱۲.۸ درصد)، لارستان (۲۱.۶ درصد) و خنج (۲۵.۴ درصد) تعلق دارد.

همچنین در بین شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری جوانان به ترتیب مربوط به شهرستان‌های ممسنی (۵۹.۸ درصد)، رستم (۵۴.۷ درصد) و کازرون (۴۷.۴ درصد) است.

13971001150345330161995510

مناطق شهری شهرستان‌ها

در بین مناطق شهری شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به مناطق شهری شهرستان ممسنی (۶۴.۴ درصد)، رستم (۵۷.۱ درصد) و قیرو کارزین (۵۵.۷ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری شهرستان‌ها مربوط به مناطق شهری شهرستان گراش (۱۵.۹ درصد)، لارستان (۲۱.۸ درصد) و مُهر (۲۵.۸ درصد) است.

13971001150417326161995610

مناطق روستایی شهرستان

در بین مناطق روستایی شهرستان‌های فارس بیشترین‌ نرخ بیکاری جوانان به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان ممسنی ( ۵۵.۸ درصد)، رستم (۵۴.۲ درصد) و کازرون (۴۷.۱ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ بیکاری جوانان در مناطق روستایی شهرستان‌ها مربوط به مناطق روستایی شهرستان گراش (۸.۶ درصد)، لارستان (۲۱.۷ درصد) و خرم بید (۲۳ درصد) است.

13971001150448448161995710

شکاف شاخص‌های منتخب نیروی کار

نابرابری فرصت‌ها، توزیع نامتوازن منابع و امکانات و محرومیت بعضی از شهرستان‌ها، تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از فارس و خالی ماندن برخی مناطق از انجام فعالیت‌های اقتصادی و بی‌توجهی به طرح آمایش سرزمین سبب ایجاد  ۱۴.۳ درصد شکاف (مطلق) در نرخ بیکاری فارس شده است.

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، نرخ بیکاری در شهرستان ممسنی ۳.۵ برابر شهرستان گراش است.

13971001151601502161996010

این شکاف در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۴۷ درصد می‌رسد به عبارت دیگر نرخ بیکاری جوانان در شهرستان ممسنی  کمی بیش از ۳.۵ برابر شهرستان گراش است.

شکاف مطلق نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان‌های فارس نیز ۶.۹ درصد است، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در شهرستان بوانات (۴۵.۴ درصد) و پایین‌ترین نرخ مشارکت در شهرستان آباده (۳۸.۵ درصد) ثبت شده است.

گزارش از ثریا ستاری

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار