وی ادامه داد: خدا را شکر امروزه تهدیدهای درون زایی که تأثیر گذاری منفی بر وحدت ما بگذارد و خدشه ای ایجاد کند نه تنها در شهرستان، بلکه در استان و در کشور آنچنان وجود ندارد و آن هم به برکت نظام مدیریتی مبتنی بر ولایت فقیه و مدیریت مبتنی بر فهم مشترک عُلمای شیعه و سنی و آن فرهنگ مشترک است.
فرماندار ویژه لارستان با تاکید بر اینکه نباید از دسیسه هایی که دشمنان برای مسلمانان طراحی می کنند، غافل شویم؛ افزود: این طبیعت نظام استکباری است که در راستای تحکیم قدرت خود، چه در عرصه نظامی و چه در عرصه اقتصادی و سیاسی و نظام حاکمیتی مستبد خود، دست به توطئه و تنش و درگیری می زند و برای تداوم چنین نظام سلطه ی استکباری خود از همه شیوه ها استفاده می کند تا این قدرت پوشالی اش را به صورت ظاهری حفظ کند.
حسنی تصریح کرد: ما اگر به نظام قدرتی استکبار توجه داشته باشیم، می بینیم که از همان ابتدا پایه های قدرت خود را در راستای قدرت سخت مبتنی بر نرم افزارهای جنگی پیشرفته، قدرت نیمه سخت مبتنی بر نظام اقتصادی پیشرفته و قدرت نرم مبتنی بر تهاجم فرهنگی تعریف کرده است و در طول تاریخ سعی کرده اند پایه های قدرت خود را استحکام ببخشند و به شیوه های گوناگونی در این راستا حرکت کنند.
معاون استاندار فارس اظهار داشت: وقتی نظام لیبرال دموکراسی در غرب شکل گرفت یکی از اهداف آنها افزایش پایه های قدرت نظام اقتصادی بود، چرا که اگر قدرت اقتصادی استحکام و تداوم داشته باشد، نظام لیبرال دموکراسی و به تبعیت از آن نظام استکباری و غربی پایدار خواهد بود و نقشه ای که در این راستا کشیده بودند نیز در هیمن جهت بود و طبیعی است که در چنین راستایی منابع اقتصادی محدود، نمی تواند همیشه از این قدرت اقتصادی برخوردار شود.
وی گفت: توطئه ای را که دشمنان در خاورمیانه و در آسیا طراحی کرده اند به نحوی پیش برده اند که می خواهند منابع انسانی و اقتصادی را به سمت غرب هدایت کنند و بهترین شیوه و راهکاری را که ارائه دادند این بود که باید خاورمیانه ناامن بشود، چون خاورمیانه دارای منابع غنی انرژی و بسیاری از فواید منابع طبیعی معدنی است و  وقتی خاورمیانه و زادگاه مسلمانان ناامن شود، طبیعی است که سرمایه به سمتی تمایل پیدا خواهد کرد که امنیت برقرار باشد، نه تنها سرمایه های اقتصادی بلکه حتی سرمایه انسانی و افراد نخبه ای که در جوامع انسانی زندگی می کنند، وقتی احساس کردند که خاورمیانه مرکز امنی برای زندگی آنها نیست به کشورهای غربی و آمریکا مهاجرت کردند، لذا استکبار با این نقشه ی شوم خودشان توانستند روز به روز رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را در آنجا به حرکت در آورند و منابع و منطقه ی ما را از نیروهای انسانی و از منابع اقتصادی محروم کنند.
وی اضافه کرد: بهترین راهکاری که استکبار طراحی کرد این بود که جنگ های نیابتی را در منطقه ایجاد کرد و وقتی خواست صندوق ذخیره ارزی عربستان را تخلیه کند، بصورت غیر مستقیم جنگ نیابتی عربستان را بر یمن تحمیل کرد. در سوریه نیز وقتی به بهترین وضعیت از نظر صادرات نفتی رسید در آنجا نیز جنگ نیابتی خودشان را ایجاد کردند و در کشورهای مسلمانی که از یک مدیریت متمرکز و واحدی برخوردار نبودند نیز دیدیم که در دام شیطانی گرفتار شدند و متأسفانه نقشه ی شوم خودشان را آنچنان طراحی کردند که روز به روز می بینیم رونق اقتصادی در غرب شکل می گیرد و منطقه خاورمیانه روز به روز مردم فقیر و فقیرتر می شوند و آنهم همه و همه ناشی از ناآگاهی برخی از کسانی است که در خاور میانه تصمیم گیر هستند.
فرماندار ویژه لارستان یادآور شد: به ازاء هر اسلحه و یا هر بمبی که در غرب تولید می شود یک قدم به توسعه و پیشرفت اقتصادی غرب نزدیک تر می شوند و در عوض یک قدم منطقه خاورمیانه به عقب می رود و این فاصله بین غرب و کشورهای برخوردار از منابع غنی باید این روز به روز بیشتر شود و این راهی ندارد جز  اینکه عقلا و بزرگان و کسانی که سردمدار منطقه هستند، باید متحد باشند و در دامی که از سوی دشمن طراحی شده است، گرفتار نشوند.
حسنی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه می بینیم که به دلیل ناآگاهی و عدم خودباوری و عدم اعتماد به نفس و به دلیل عدم اعتماد عمومی که در کشورهای منطقه وجود دارد و بی اعتمادی که بین بدنه مردم و حاکمان وجود دارد، باید مردم منطقه خاورمیانه در رنج و محرومیت به سر ببرند و به ازاء هر بمب و هر اسلحه ای که در غرب تولید می شود باید خانواده ای، طایفه ای و یا منطقه ای و یا مادران و پدرانی بی فرزند و خانواده هایی بی سرپرست شوند.
حسنی خاطر نشان کرد: کشور ما از وحدت عملی برخوردار است و همه علما و بزرگان سعی کنند برنامه هایی را طراحی کنند که زمینه ی هیچگونه نفوذی از سوی دشمنان فراهم نشود امیدواریم با  همت و تلاش همه علمای شیعه و سنی، این جزیره ی ثباتی که در کشور وجود دارد نه تنها ثبات خودش را در همه عرصه ها حفظ کند بلکه با تأثیرگذاری بر سایر کشورهای اسلامی و با هماهنگی و همدلی شاهد روزی باشیم که تمامی منابع ما در همین کشور به عرصه تولید و مصرف برسد و مردم ما از نتایج این منابع خدادادی بهره مند شوند.