آب های زیرزمینی
برنامه ریزی و مدیریت نهاده های بخش کشاورزی، لازمه استفاده بهینه از منابع کشور است

برنامه ریزی و مدیریت نهاده های بخش کشاورزی، لازمه استفاده بهینه از منابع کشور است

پیرو پیشنهاد اینجانب در بودجه سال ۹۴ برای دادن اختیار به وزارت جهاد کشاورزی جهت برنامه ریزی و مدیریت منابع و نهاده های بخش کشاورزی؛ باید اذعان داشت که اگرچه مواردی نظیر آموزش و برخی کارها به خوبی انجام شده است اما تعقیب اهدافی همچون بحث خودکفایی گندم با روشهای سنتی و بدون توجه به