آرش کمانگیر
مشهورترین کمان‌داران تاریخ جهان

مشهورترین کمان‌داران تاریخ جهان

به گزارش اول فارس، تاریخ مملو از داستان‌های افراد شجاعی است که با مهارت بالا در استفاده از سلاح‌های گوناگون جنگی و شجاعت خود، نام خود را جاودانه کرده‌اند. جنگجویانی که در نبرد‌های بسیاری شرکت کرده‌اند و با مهارت خود این نبرد‌ها را نیز با پیروزی به سرانجام رسانده‌اند. بدون شک کمانداران در این جنگ‌ها