آموزش عشایر
 داستان جالب «مادر» از زبان استاد محمد بهمن بیگی
ایل  من بخارای من

 داستان جالب «مادر» از زبان استاد محمد بهمن بیگی

زنده یاد استاد محمد بهمن بیگی، معمار و بنیاگذار  آموزش عشایر  ایران ، در فصلی از خاطرات خواندنی خود تحت عنوان داستان « مادر» نوشته است : من سرپرست مدارس عشایری بودم . در کارم اقتدار و اختیار بسیار داشتم از دامن دشت ها تا قله ی کوه ها همه جا را با ماشین و اسب