آمیزش دردناک
تاثیر جالب سنجد برای بهبود یک اختلال جنسی زنانه

تاثیر جالب سنجد برای بهبود یک اختلال جنسی زنانه

پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای، تاثیر استفاده از اسانس سنجد را در زنان دچار نوعی اختلال جنسی بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان داد که استنشاق این اسانس می‌تواند باعث افزایش رضایت جنسی شود. به گزارش اول فارس، رضایت جنسی به عنوان عاملی کلیدی در کیفیت زندگی افراد شناخته می‌شود و یکی از جنبه‌های مهم زندگی خانوادگی