آیین نامه واردات خودروی ایثارگران
شرایط تخصیص خودرو به جانبازان زیر ۵۰درصد و خانواده شهدا چیست؟

شرایط تخصیص خودرو به جانبازان زیر ۵۰درصد و خانواده شهدا چیست؟

جانبازان (۲۵%) تا (%۴۹) که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۱ می توانند نسبت به تخصیص خودرو به جانبازان از طریق خرید خودروی داخلی اقدام کنند.  تسنیم: بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید، جانبازان بیست و پنج (۲۵%) تا چهل و نه درصد (%۴۹)