اتحادیه تعاون روستایی
اعلام حمایت اتحادیه ها ، تشکلهای روستایی و کشاورزی فارس از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

اعلام حمایت اتحادیه ها ، تشکلهای روستایی و کشاورزی فارس از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

اتحادیه ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی فارس حمایت خود را از وزیر پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند. به گزارش اول فارس ، مدیران عامل اتحادیه های استانی تعاون روستایی، تولید، دامداران، باغداران، زنبورداران، زنان روستایی و اتاق اصناف کشاورزی استان فارس معرفی دکتر نیکبخت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون