ادعای شرف
چگونه اعاده حیثیت یا ادعای شرف کنیم؟

چگونه اعاده حیثیت یا ادعای شرف کنیم؟

عبارت اعاده حیثیت به معنی باز پس گیری و جبران تمامی آسیب ها و خسارت های وارده به یک شخص است. این خسارت ها شامل موارد معنوی و مالی می شود که فرد قربانی به دنبال جبران آبرو و یا مال خود تقاضای اعاده حیثیت دارد. به طور کلی اعاده به معنی اهدا، اعطا و برگرداندن است و حیثیت