ارث زن
در این شرایط تمام ارث زن به شوهرش می‌رسد

در این شرایط تمام ارث زن به شوهرش می‌رسد

به‌موجب ماده ۸۶۲ قانون مدنی، وراث متوفی به سه‌طبقه تقسیم‌بندی می‌شوند که طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزندان و نوه‌های متوفی است. در قانون مدنی ایران، قواعد مربوط به ارث و وصیت، به صورت دقیق بیان شده است. یکی از موارد قوانین ارث، مربوط به حالتی که است که زنی فوت می‌کند و هیچ فرزندی