ازمون فکری
تست بینایی: اگر بتوانید ۸ تفاوت دو تصویر را در ۲۳ ثانیه تشخیص دهید سوپر من هستید !

تست بینایی: اگر بتوانید ۸ تفاوت دو تصویر را در ۲۳ ثانیه تشخیص دهید سوپر من هستید !

آیا فکر می‌کنید می‌دانید که رقیب سوپرمن هستید؟ این تست را انجام دهید و در عرض ۲۳ ثانیه ۸ تفاوت را در دو تصویر پیدا کنید تا از مهارت های مشاهده خود استفاده کنید. تفاوت را مشخص کنید: به گزارش اول فارس ، یکی از بهترین آزمون‌های مهارت‌های مشاهده‌ای خبره، آزمون تفاوت نقطه‌ای است. این