اسامی ممنوعه
باید و نبایدهای تعیین نام ؛ چه نام‌هایی را می‌توان و نمی توان تغییر داد؟

باید و نبایدهای تعیین نام ؛ چه نام‌هایی را می‌توان و نمی توان تغییر داد؟

فقط این اسامی در شناسنامه قابل تغییرند قانون درباره تعیین نام سکوت نکرده و در این حوزه شاهده ماده و تبصره‌هایی هستیم که برای تعیین نام و یا تغییر آن مرزهایی را مشخص می‌کنند. به گزارش اول فارس ، قانون درباره تعیین نام سکوت نکرده و در این حوزه شاهده ماده و تبصره‌هایی هستیم که