استخدام بانک ملت
آگهی آزمون استخدامی سراسری بانک ملت در سال ۱۴۰۱

آگهی آزمون استخدامی سراسری بانک ملت در سال ۱۴۰۱

بانک ملت در رده شغلی بانکدار و کاردان، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در شرایط دعوت به همکاری، با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید. آگهی
جزئیات آگهی استخدام سراسری بانک ملت

جزئیات آگهی استخدام سراسری بانک ملت

بانک ملت  به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود در رده شغلی بانکدار، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در جدول ذیل با رابطه استخدامی قراردادی موقت