اصلاحلت
نمک نشناسی و ناسپاسی حلقه اطراف روحانی به اصلاحات
چرا حسام آشنا علیه اصلاح‌طلبان فعال شده است؟

نمک نشناسی و ناسپاسی حلقه اطراف روحانی به اصلاحات

 آنها را به عنوان حلقه روحانی در پاستور می‌شناسند! هرازگاهی در فضای مجازی و رسانه‌ها‌ علیه اصلاحات فعال می‌شوند تا به نحوی حمایت‌ها‌ی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌ها‌ی اخیر از حسن روحانی را خنثی و ناکارآمد جلوه دهند.