افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸
معاون سازمان برنامه و بودجه خبر داد

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت جهت جانماندن از تورم احتمالی سال آتی خبر داد.