انبار کردن
۱۴ وسیله ای که هیچوقت نباید در انباری نگهداری کرد

۱۴ وسیله ای که هیچوقت نباید در انباری نگهداری کرد

انباری  و یا زیرزمین می تواند محل بسیار خوبی برای نگهداری برخی وسایل اضافی باشد اما قبل از این که چیزی را در زیر زمین بخواهید انبار کنید، در نظر بگیرید که این وسایل در فضای خنک و اغلب مرطوب می مانند. زیرزمین خانه برای افرادی که انباری ندارند یک انتخاب عالی است و می‌توان