بابک هزاربد
تاریخ ایران باستان|سرگذشت خواندنی پاپک هزاربد ساسانی که تا لندن پرید

تاریخ ایران باستان|سرگذشت خواندنی پاپک هزاربد ساسانی که تا لندن پرید

حرف و حدیث‌ها درخصوص نقش برجسته ساسانی زیاد است. برخی درصدد شناسایی شخصیت و برخی دیگر درصدد تشخیص اصل و فرع بودن آن هستند. در این میان تفاسیر مختلفی مطرح می‌شود که یکی از آنها نقش بابک هزاربد در این نقش برجسته ساسانی است. ایلنا: پس از انتشار خبر کشف نقش برجسته ساسانی در فرودگاهی