بازنشستگی امینی
ابراهیم امینی: نظر مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگی افشانی فصل الخطاب است

ابراهیم امینی: نظر مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگی افشانی فصل الخطاب است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت در موضوع بازنشستگی افشانی (شهردار تهران) نظر مجلس شورای اسلامی فصل الخطاب است. به گزارش اول فارس ،، سید ابراهیم امینی روز یکشنبه پس از پایان نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: مجلس شورای اسلامی باید نظر نهایی در خصوص بازنشستگی شهرداری تهران را ارائه