باک بنزین
نکات لازم هنگام بنزین زدن خودرو

نکات لازم هنگام بنزین زدن خودرو

شاید شنیده باشید که پر کردن باک بنزین به طور کامل، کار درستی نیست، اما سبب آن را ندانید. ما در این نوشته اسباب پر نکردن باک و نحوه صحیح بنزین زدن را بررسی کرده‌ایم.    انرژی مورد نیاز برای به حرکت درآمدن خودرو بنزین است، اما حجم باک خودرو‌ها و میزان مصرف بنزین آن‌ها