بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز
بهرام پارسایی:افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شهریور تا دی خلاف قانون است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:

بهرام پارسایی:افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شهریور تا دی خلاف قانون است

ا‌گر مراحل قانونی افزایش قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یا شورای عالی رقابت طی و افزایش قیمتی وضع شو‌د، از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روزی که در سایت‌های خودروسازان منتشر می‌شو‌د قابل اجراست.