بیمه دانش آموزی
تعهدات بیمه حوادث و درمان مازاد دانش‌آموزی که از آن خبر ندارید

تعهدات بیمه حوادث و درمان مازاد دانش‌آموزی که از آن خبر ندارید

وزارت آموزش و پرورش هرسال تمام دانش‌آموزان را هنگام ثبت‌نام در مدارس تحت پوشش بیمه حوادث می برد؛ بیمه‌ای که گفته می‌شود در طول ۱۲ ماه سال معتبر است و دانش آموزان را در برابر حوادث مختلف بیمه می‌کند. به گزارش اول فارس،  قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش‌آموزان و کارکنان مدارس دولتی و