بیکاری در استان فارس
شکاف ۱۴.۳ درصدی نرخ بیکاری شهرستان‌های فارس
آژیر خطر بیکاری برای استان فارس به صدا درآمد

شکاف ۱۴.۳ درصدی نرخ بیکاری شهرستان‌های فارس

نابرابری فرصت‌ها، توزیع نامتوازن منابع و امکانات، تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از فارس و خالی ماندن برخی مناطق از انجام فعالیت‌های اقتصادی سبب ایجاد  ۱۴.۳ درصد شکاف (مطلق) در نرخ بیکاری این استان شده است.