تأمین اجتماعی آباده
انتصاب روسای جدید شعب تأمین اجتماعی آباده و اقلید در استان فارس

انتصاب روسای جدید شعب تأمین اجتماعی آباده و اقلید در استان فارس

در حکمی از سوی مدیرکل تأمین اجتماعی فارس، روسای جدید شعب تأمین اجتماعی آباده و اقلید منصوب شدند. به گزارش اول فارس، مدیرکل تأمین اجتماعی فارس گفت: روسای جدید شعب تأمین اجتماعی آباده و اقلید بر اساس آزمون طرح شناسایی مدیران آینده منصوب شدند. ابراهیم کشاورز افزود: طرح شناسایی مدیران آینده از طرح‌های مهم و ابتکاری