تحصن اعتراضی
نظر آموزش و پرورش به تحصن معلمان/ شرمنده فرهنگیان هستیم
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش گفت:

نظر آموزش و پرورش به تحصن معلمان/ شرمنده فرهنگیان هستیم

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که اتفاقا گفته می‌شود، تحصن‌ها سراسری است و محدود نیست، چرا آن را محدود قلمداد می‌کنید؟ گفت: خیر، این طور نیست واقعا تعداد محدود است و فقط در برخی از مدارس‌ و آموزشگاه‌ها در برخی از استان‌ها تحصن بوده است