تحیقر کردن
طرز برخورد با کسانی که به شما کم محلی و یا شما را خوار می کنند

طرز برخورد با کسانی که به شما کم محلی و یا شما را خوار می کنند

افرادی که به شدت شما را تحقیر می کنند با این کار فقط ناراحتی، عدم موفقیت، و بی هدفی خود را در زندگی به نمایش می گذارند و این مشکل آنهاست نه شما. دانستن این مطلب به شما کمک می کند که راحت تر بتوانید در کنار آنها به زندگی عادی خود ادامه دهید و