تخریب خانه تاریخی
اعزام هیئتی برای بررسی تخریب خانه تاریخی شیراز

اعزام هیئتی برای بررسی تخریب خانه تاریخی شیراز

به‌دستور معاون میراث‌فرهنگی کشور هیئتی برای بررسی تخریب خانه تاریخی شیراز عازم استان فارس شد. به گزارش اول فارس  محمدحسن طالبیان گفت: «با توجه به این‌که اخیراً خانه‌ای تاریخی در شیراز مورد تخریب قرار گرفته است، هیئتی از سوی معاونت میراث فرهنگی برای بررسی موضوع عازم شیراز شده اند.» وی افزود: «نتیجه نهایی موضوع پس