تخلفات تاجگردون
بررسی اعتبارنامه تاجگردون حیثیتی شده است؟

بررسی اعتبارنامه تاجگردون حیثیتی شده است؟

هفته گذشته اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق رفت تا ۱۵ روز دیگر، باز هم اعتبارنامه به صحن علنی مجلس بیاید. تعدادی از نمایندگان در روزهای گذشته به امضای اعتراض اعتبارنامه تاجگردون دست زدند و پس از آن نیز احمد توکلی در نامه‌‌ای به دادستان تهران، تخلفاتی را به تاجگردون نسبت داد و این باعث به‌زحمت‌افتادن