تست رولنشناسی
تست روانشناسی| کدام جغد را انتخاب می کنید؟ شخصیت تان را بشناسید

تست روانشناسی| کدام جغد را انتخاب می کنید؟ شخصیت تان را بشناسید

جغدی را انتخاب کنید که بیشتر از بقیه توجه شما را به خود جلب کرده است، به ندای درونی خودتان گوش دهید و توصیه های خردمندانه او را که مخصوصاً برای شما آماده کرده است را بخوانید. ۱-جغد امید این جغد به شما می گوید که بزرگترین رویاهای شما در شرف تحقق هستند. شما معمار