تعلیم وتربیت
نقش تفکر ترقی‌ساز و اهمیت آن در زندگی امروزه

نقش تفکر ترقی‌ساز و اهمیت آن در زندگی امروزه

تفکر ترقی‌ساز که اولین بار توسط کارل دویک (Carol Dweck) مطرح شد؛ از جمله مسائل مطرح در علم روان‌شناسی و به ویژه روان‌شناسی تعلیم و تربیت است. اول فارس|موفقیت : تفکر ترقی‌ساز که اولین بار توسط کارل دویک (Carol Dweck) مطرح شد؛ از جمله مسائل مطرح در علم روان‌شناسی و به ویژه روان‌شناسی تعلیم و