توالت‌ بین راهی
مستراح‌‌ بین‌راهی دردسر باورنکردنی ۵ دولت ایران/ مسافرت «توالت» کجا برویم؟

مستراح‌‌ بین‌راهی دردسر باورنکردنی ۵ دولت ایران/ مسافرت «توالت» کجا برویم؟

معلوم نشد این پول به جای ساخت مستراح بین‌راهی به چاله و چاه کدام شخص و دستگاهی ریخته شد. بدین ترتیب دولت نهم و دهم نه تنها به وعده ساخت یکهزار واحد مستراح بین راهی عمل نکرد که اصلا محل هزینه کرد بودجه تخصیص یافته به آن نیز مشخص نشد. صدای میراث در گزارشی با