توپ
اول فارسTV | ماجرای جالب توپ و لباس عروس پر از شیشه در تهران

اول فارسTV | ماجرای جالب توپ و لباس عروس پر از شیشه در تهران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف لباس عروس آغشته به مواد مخدر قبل از ارسال به اروپا خبر داد. به گزارش اول فارس، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: مدتی پیش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از قصد سوداگران مرگ برای قاچاق مواد مخدر در