تیرگان
جشن تیرگان

جشن تیرگان

ایرانیان باستان هر روز را با نامی از ایزدان می‌خواندند. روز سیزدهم باستانی، برابر با تیر (تیشتر) روز بود. به گزارش اول فارس فریدون جنیدی، شاهنامه‌پژوه، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در آیین‌های کهن ایرانی هرگاه نام روز با نام ماه برابر می‌شد، جشنیبرپای می‌گردید. بدین روی، روز سیزدهم تیر ماهباستانی، جشن تیرگان است. این جشن به دلیل مبناقرار گرفتنِ گاه‌شماری خیامی که نیمه نخست سال