ثبت نام شناسنامه
خبر خوش راه اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت نام افراد بدون شناسنامه

خبر خوش راه اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت نام افراد بدون شناسنامه

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت نام افراد بدون شناسنامه خبر داد. به گزارش اول فارس، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تخصیص شناسه و صدور کارت موقت برای افراد بدون شناسنامه، گفت: با توجه به رویکرد‌های دولت سیزدهم و وزیر محترم کشور مبنی بر تعیین