جلال رشیدی موچی
نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان :گشت ارشاد نتیجه مثبتی نداشته است

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان :گشت ارشاد نتیجه مثبتی نداشته است

عضوکمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: تا به امروز گشت ارشاد نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. رئیس کمیته امنیت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخوردهای چند روزه گذشته گشت ارشاد با زنان به عصر ایران گفت: ما اگر راجع به گشت ارشاد انتقادی داریم به معنی