جن
نظر وزارت اطلاعات درباره ایجاد مرکز مقابله با اجنه

نظر وزارت اطلاعات درباره ایجاد مرکز مقابله با اجنه

اول فارس: یک منبع آگاه در دفتر وزیر اطلاعات با تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی در خصوص راه اندازی بخشی در وزارت اطلاعات جهت مقابله با اقدامات اجنه تاکید کرد: خبر منتشر شده در خصوص راه اندازی بخشی در وزارت اطلاعات جهت مقابله با اقدامات اجنه، جعلی و غیر واقعی است و وزیر