جوش آوردن ماشین
علت جوش آوردن ماشین ؛ هنگام جوش آوردن ماشین چه کار کنیم؟

علت جوش آوردن ماشین ؛ هنگام جوش آوردن ماشین چه کار کنیم؟

ما آدم‌ها ممکن است روزی چند بار از روی خشم و ناراحتی جوش بیاوریم و به اصطلاح آمپر بچسبانیم، پس ماشین‌ها دیگر جای خودشان را دارند! یک تفاوت بزرگ بین ما و ماشین‌ها هم وجود دارد؛ این که جوش آوردن ماشین برعکس ما از روی هیجان و احساس نیست بلکه از شدت گرمای زیاد این