حقوق بازنشستگان متوفی
حقوق بازنشستگان متوفی به چه کسی می‌رسد؟

حقوق بازنشستگان متوفی به چه کسی می‌رسد؟

    چند سالی است که شایعاتی در مورد کاهش حقوق بازماندگان دختر شنیده می‌شود؛ به‌ویژه اینکه گفته می‌شود دخترانی که پدران بازنشسته خود را از دست داده‌اند، از همسرانشان به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا بتوانند از حقوق به ارث مانده پدر، استفاده کنند. حقوق بازنشستگان هر ماه به حساب بازنشستگان واریز می شود. شایعاتی در مورد دریافت