حقوق بگیران
حقوق بگیران نقره داغ می‌شوند

حقوق بگیران نقره داغ می‌شوند

نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می دهد سازوکارهای افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است. تسنیم: یکی از برجسته ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین شده توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. نگاهی به جدول سقف