حق بیمه رانندگان
رانندگان کامیون و تریلی دیگر توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند

رانندگان کامیون و تریلی دیگر توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند

بسیاری از رانندگان پایه یک برون شهری نسبت به نرخ بیمه تأمین اجتماعی ۱۴۰۳ و حذف پرداخت یارانه دولتی اعتراض دارند و می گویند این مبلغ عدد بالایی است، چرا که با توجه به درآمد ۱۵ تا ۲۵ میلیونی رانندگان پایه عدد چشمگیری خواهد بود. اول فارس: حق بیمه رانندگان ناوگان سنگین برون شهری با