حق تأهل
شرط جدید برای پرداخت حق اولاد ۷۱۶ هزار تومانی به کارگران

شرط جدید برای پرداخت حق اولاد ۷۱۶ هزار تومانی به کارگران

امسال برای اولین بار کارگران متأهل ۵۰۰هزار تومان حق عائله مندی دریافت می کنند. به گزارش اول فارس ، با ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۳, از اول سال ۱۴۰۳حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت