حکایت
ماجرای ضرب المثل معروف :هیچ گرانی بی حکمت نیست، هیچ ارزانی بی علت نیست

ماجرای ضرب المثل معروف :هیچ گرانی بی حکمت نیست، هیچ ارزانی بی علت نیست

ضرب المثل گونه ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن ها نهفته است. بسیاری از این داستان ها از یاد رفته اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ با این حال، در سخن به کار می رود. شکل درست این واژه «مَثَل» است