حکم ظفر افشون
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری فارس منصوب شد

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری فارس منصوب شد

وزیر کشور با صدور حکمی معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری فارس را منصوب کرد. به گزارش  اول فارس  با حکم وزیر کشور، ظفر افشون به عنوان معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداریفارس منصوب شد.در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به ظفر افشون آمده است: بنا به پیشنهاد استاندار فارس و تائید معاون