خاتم کاری
پیشکسوت خاتم‌سازی  شیراز درگذشت

پیشکسوت خاتم‌سازی شیراز درگذشت

 استاد حسین راج بوت متولد ١٣٢٢ آخرین بازمانده برادران راج بوت، هنرمند خاتم پیچ و خاتم ساز شیرازی چهره در نقاب خاک کشید. به گزارش اول فارس ، این پیشکسوت هنر خاتم شیراز به همراه برادران خود، استادان اصغر، جعفر وحسن راج بوت از شاگردان و دست پروردگان استاد برجسته غلامحسین گلریزخاتمی بوده که به مدت بیش از نیم قرن در